č.4/2005

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

uplynulé období bylo příležitostí pro analýzu stavu badatelského hnutí, a nebylo to zrovna pří-jemné zjištění - pro ty, kterých se naše kritika dotýkala, ale ani pro nás. 

O to více je nutné stále zdokonalovat chod našeho klubu, všech jeho složek a součástí. Je to výzva také pro každého z nás, abychom jako členové největší organizace zabývající se anomálními jevy nepříjemné tendence zvrátili. 
Zasaďme se o to, aby náš KPUFO byl i nadále významnou silou. Zapojte se do činnosti KPUFO v některé z oblastí, pokuste se zorganizovat schůzky členů ve svém městě, získávejte i nové členy. 

Již nyní Vám zasíláme složenku na úhradu členského příspěvku a našich časopisů příštího roku. Vy, kteří máte v úhradě skluz, můžete uhradit oba roky. 

Členský příspěvek KPUFO se nemění již několik let. Pro členy i veřejnost vznikl nový časopis Cesty psychotroniky i další bulletin megalitické sekce, nevylučuje se vznik dalších bulletinů. KPUFO financuje řadu aktivit těchto sekcí, členové mají další výhody v přístupu k informacím. 

· členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě) 
· členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)
· členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky) 
· členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychot-roniky)
· časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO
· časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 
Vyzýváme i ty z Vás, kteří s KPUFO trvale spolupracujete - staňte se našimi členy, podpořte nás a přímo se podílejte na naší činnosti. 
Vyhledávejte a prověřujte případy anomálních jevů ve svém okolí. Chcete-li se zapojit do pátrá-ní a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět. Každých 14 dní i častěji zasíláme e-mailová sdělení všem členům. 

Na portálu KPUFO http://www.kpufo.cz/portal  každý den přibývá jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně mu věnujte pozornost, upozorněte na něj i své přátele a známé.

V archivu KPUFO je řada CD, věnovaných členy pro další využití v badatelské práci. Čerpat z tohoto seznamu je možné jen členům KPUFO: 

1) Morkovice 2005 - přednášky - CD - MP3 

2) Pik-togramy a UFO na Slovensku - DVD 

3) Expedice Crop Circle Morava 2004 - CD - PPS 

4) Kounovské řady a Kluček - 2005 ČT1 - CD - MP3 

5) WM magazín 2001-2003 I. - CD - PDF 

6) WM magazín 2001-2003 II. CD - PDF 

7) Ustavení pam. desky P. Fr. Ferdy, Sušice 1.4.2005 - CD - JPG 

8) Nadpřirozené jevy ve světle vědy 1-2 (zombie, armageddon) - CD - AVI

9) Nadpřirozené jevy ve světle vědy 3-5 (jezerní příšery, SHC, Bermudy) - CD - AVI 

10) Nadpřirozené jevy ve svět-le vědy 6-8(chůze po ohni, hypnóza, levitace) - CD - AVI 

11) Nadpřirozené jevy ve světle vědy 9-11(Atlantida, zážitky smrti, ESP) CD - AVI 

K diskusi

Poslední měsíce Klub psychotroniky a UFO rozvíjel aktivity zaměřené na co nejširší spolupráci mezi badateli doma i v zahraničí. Přitom jsme si znovu pokládali otázky, zaměřené na výběr vhodných cest a prostředků k rozvoji této spolupráce k dosažení hmatatelných výsledků v badatelské práci.

Jak jsme již v různých článcích a sděleních konstatovali, situace v oblasti výzkumu anomálních jevů není dobrá.

Letošní mezinárodní kontakty Klubu psychotroniky a UFO, již rok systematicky rozvíjené v rámci střední a východní Evropy, byly příležitostí k hodnocení výsledků dlouholetého hledání vhodné struktury spolupráce spolků, zabývajících se anomálními jevy a dosud neobjasněnými otázkami. Je třeba otevřeně přiznat, že se nadále rozvírají nůžky mezi prezentovanými otázkami a skutečnými možnostmi badatelských spolků, mezi nárůstem jimi zpracovávaných dat a nedostatečností jejich vhodné prezentace a mezi množstvím vznikajících otázek a možností nalezení alespoň části vhodných odpovědí na ně.

Rozpor mezi možnostmi a komplexem problémů, se kterými se badatelské struktury potýkají, se stále více prohlubuje.

V činnosti badatelských spolků narážíme na stále stejný problém, v jaké míře a jakým způsobem předávat ostatním poznatky a výsledky jejich činnosti.

Badatelé jsou v běžné činnosti zavaleni stále novými daty a případy a nejvíce času a úsilí věnují na zpracování nových dat do použitelné podoby, aby je mohli zprostředkovat ostatním. Znamená to z velké části věnovat úsilí dokumentární práci, neboť data přicházejí v různých formách a zpracování informačními technologiemi vyžaduje nezanedbatelný čas. A když se podaří tyto poznatky zpracovat a předat ostatním, ti jsou zahrnuti množstvím nových faktů, které rychle zapomínají a neumějí nacházet souvislosti a řešit je. K dalšímu využití už zpravidla nedochází, neboť badatelé ztrácí mezi stále novými a novými případy přehled a objevení případných souvislostí mezi jevy je otázkou spíše náhody a dobré paměti.

V podstatě se neosvědčilo organizační oddělení specializovaných badatelů, kteří nutně ztrácí zpětnou vazbu a potřebnou kontrolu svých úsudků upadají do izolace a přesvědčování sama sebe.

Je nutné se také vyrovnat s tím, že řada badatelů je pasivních, a zapojí se do činnosti až poté, co vznikne problém, který umějí řešit. Pasivita zde není znak neschopnosti nebo lenosti, ale vypovídá v mnohé míře o schopnosti dané organizační struktury vtáhnout badatele do děje.   

Je zřejmě zapotřebí nalézt takový systém, který by na jedné straně umožňoval všem zájemcům přístup k základním datům a otázkám anomálních jevů, ovšem nikoli tak, aby způsobil přehlcení informacemi, a na druhé straně poskytoval dostatek prostoru pro vlastní aktivitu a řešení problémů.

Klub psychotroniky a UFO musí vycházet z toho, že má k dispozici množství nesporně zajímavých aktivit, a díky početné členské základně i latentní možnosti k jejich uvedení do velmi solidní úrovně.

Oblast průzkumu anomálních aj. jevů a otázek by se měla  institucionalizovat v jedné organizaci s celorepublikovou působností s důsledným výběrem členů a navázat na to nejlepší, čeho se v minulosti dosáhlo. KPUFO se bude o ustavení takové organizace vytrvale snažit, i když úsilí stále naráží na úzké a provinční zájmy. Přesto usiluje o spolupráci napříč všemi spolky. 

Domníváme se proto, že novým přístupem v činnosti badatelských spolků by mohlo být zavedení projektového způsobu řešení problémů. V tomto modelu vedoucí projektu vystupuje navenek jako moderátor, snaží se zapojit ostatní badatele do aktivní diskuse při formulaci problému, vyhledávání dat a zpracování poznatků. Je zde zajištěna jak dělba práce a rozdělení úkolů rovnoměrně mezi všechny zainteresované, tak i vznik určitých problémů vtahuje stále nové zpracovatele do aktivního dění. Nové případy tak již nejsou dalším nárůstem dat na hromadě zapomnění, ale průběžně zapadají do zpracovávaných problémů.

Úspěšná aplikace této metody vyžaduje zkušeného komunikativního vedoucího, který má dostatečný přehled o daném problému. To si vyžaduje neustálý personální výběr badatelů, pokrývající široké spektrum odbornosti. Ti musí vést nejen kontakt se svým týmem, ale i navazovat spolupráci s historiky, geology, geofyziky, archeology a umět je vtáhnout do dané problematiky.

KPUFO, zahrnující stovky členů, může sloužit jako potenciální základna pro výběr vhodných adeptů do užšího týmu výzkumníků.

Každému projektu je potřeba věnovat dostatečný časový prostor. Není možné předpokládat, že k vyřešení otázky, které nebyly objasněny za desítky let, dojde k průlomu díky entuziazmu našich členů. Na druhé straně mnohé otázky nebyly vyřešeny proto, že nebyla vůle je odpovídajícím způsobem řešit, nebyly vhodné nástroje nebo bylo jednodušší je komerčně využívat než objasnit. Bezradnost a poraženectví předem není mnohdy na místě.  

Z každého projektu nutně musí vycházet dílčí a závěrečné písemné zprávy, procházející důkladnou vnitřní oponenturou. Tento výstup nesmí být pod tlakem např. redakční uzávěrky časopisu, internetového serveru, apod. Vnitřní oponentura musí vyloučit maximum slabých míst výsledku zkoumání a možností napadení ze strany odborníků.

Každý projekt musí být založen na získání maxima objektivních informací, získaných pomocí objektivní techniky a přístrojů. Každý experiment a průzkum by měl splňovat pokud možno podmínky vědeckého experimentu a průzkumu.

Mezi všemi členy týmů průzkumníků musí probíhat maximální informační výměna a musí probíhat neustálé vzdělávání, ať již stávajících členů týmu nebo nových adeptů. Zde se musíme vyrovnat s objektivním poklesem úrovně vzdělanosti nových generací.

Daleko závažnější a složitější je otázka mezinárodní spolupráce. Zde nehraje roli jen jazyková bariéra.  

Přes nesporné klady, které přináší moderní způsoby komunikace a nové zdroje informací (internet), je zapotřebí nejen umět se v těchto oblastech pohybovat, ale také vědět, co a jak hledat. Není to jen otázka jazykové vybavenosti, ale také znalosti, jak je který zahraniční informační zdroj vhodný pro naše cíle.

(Např. stránky J. Chvátala Matrix 2001, čerpající z mnoha zahraničních pramenů, jsou plné seriózně se tvářících nesmyslů. Při obtížné překladatelské práci mnohdy až po uveřejnění článku vyplyne, že je plný polopravd a umně zaobalených spekulací. Přitom badatelé, působících v té které zemi jsou ihned schopni sdělit, který zdroj je seriózní a který nikoli, a ušetřit nám tak mnoho úsilí.)

V diskusích se zahraničními kolegy vznikla otázka, jak konkrétně spolupráci mezi jednotlivými badatelskými spolky realizovat.

Na příkladu spolupráce s běloruskými, lotyšskými a ukrajinskými badateli se ukázalo, že stačí vést sporadickou komunikaci o aktuálních řešených otázkách obou spolků, aby se ukázaly podstatné souvislosti. Je třeba se také zbavit přezíravosti a představy, že víme všechno nejlíp.

I v této oblasti je potřeba najít podstatný směr činnosti zahraničního spolku a porovnat jejich a naše přístupy i výsledky bádání. Poznali jsme, že v zahraničí docházejí ke stejným nebo podobným závěrům jako my, ale často velmi odlišnými cestami. Tento jiný způsob uvažování je to, co potřebujeme, máme-li vyjít z rutiny a obohatit své obzory.

Podzimní setkání příznivců záhad z Libice nad Doubravou se uskutečnilo v Chotěboři 16.-18. září 2005.

Vznikly nové stránky KPUFO "ZÁHADY VE FOTOGRAFII" na staré adrese http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/foto.o

V Mělníku se 17.9.2005 uskutečnila porada vedoucích spolků Záře, KPUFO a FFC nad další spoluprací.

Nově vznikl záhadologický kroužek Třináctá komnata pro děti a mládež. (Praha - Uhříněves) Vítáni jsou samozřejmě všichni mladí zájemci o záhady, novinky vědy a techniky, zajímavosti a badatelskou činnost, které to k nám nemají z ruky. Viz: http://www.sweb.cz/cermak.libor/13k.htm

Semináře Sdružení badatelů v psychotronice 24.září 2005 a Sekce UFO 15.10.2005 se z technických důvodů nekonaly. Náhradní termín bude včas oznámen.

Sekce Megalit dosáhla dohody o očištění kounovských kamenných řad, dále zastavení stavby u cehnického kamenného kruhu. V srpnu 2005 podala podnět k zapsání kruhových lokalit u Horního Metelska do seznamu nemovitých památek. Podrobnosti jsou uveřejněny na internetových stránkách sekce a v bulletinu této sekce. 

Společnost pro výzkum kamenných křížů, sídlící v Aši, navázala kontakt s KPUFO. Při dokumentaci kamenných křížů a dalších drobných památek se střetávají s názory o zařazení některých památek do soustavy menhirů. Každoročně pořádá sezení poslední zářijový víkend v ašském muzeu. Došlo k dohodě o společném setkání v průběhu října. Navrhli jsme i uspořádání společného semináře.

CMA - společnost pro výzkum historického podzemí pořádalo 1.10.2005 v Pekelných dolech setkání zájemců o průzkum historického podzemí.

SEBIT - Středisko ekologie, bioinformatiky a informační terapie uspořádalo v Brně dne 14.-16. října 2005 sympozium o informační medicíně a terapii.

Erich von Däniken pořádá v Praze přednášku s multimediální projekcí a autogramiádou "Nevyřešené záhady minulosti" – v Kongresovém centru Praha 4 – (stanice metra trasy C "Vyšehrad", ulice 5. května 65, Praha 4 - 11.11.2005 v 19:00 hod., 12.11.2005 ve 14:30 hod. Další informace v ALDEA (www.aldea.cz, aldea@aldea.cz, Novotného lávka 5, Praha 1) tel: 776 323 450, nebo 607 159 501.

Snahy o obnovení Středoevropské rady badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů zatím naráží na jazykové bariéry. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. 

Snažíme se o faktický vznik Klubu psychotroniky a UFO na Slovensku. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili.

Potřebujeme pomoci s překladem řady zajímavých materiálů z ruštiny a polštiny. Potřebujeme vést korespondenci s těmito badateli elektronickou formou. Můžete-li pomoci, ozvěte se. 

Zašlete nám pro soupis agrosymbolů všechny dostupné informace o letošních nálezech.