č.2/2005

 

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,

 vývoj dospěl do stadia, kdy je potřebné rozvíjet spolupráci nejen v rámci jednoho státu, ale i mimo něj. Anomální jevy neznají hranic a naše republika je někdy příliš malá pro nalezení některých souvislostí. Navíc je nutné si ověřit naše závěry s jinými badateli.

Rozvíjíme tedy kontakty s badateli v našem bezprostředním okolí.

V Polsku působí Centrum badan UFO i zjavisk anomalnych a Nadace Nautylus. Obě organizace jsou vzájemně znepřátelené a mezi sebou nekomunikují. Udržujeme kontakt s CBUFOiZA.

Na Slovensku se veškeré UFO kluby rozpadly a vcelku formálně působí jen klub Hyperion. Badatelé se soustřeďují kolem časopisu UFO magazín, který má vycházet čtvrtletně. Jeho první letošní číslo se ale nebývale ztenčilo. Naši členové v SR připravují založení KPUFO – SK, které bude pracovat na stejných principech jako my. Zatím má na 40 předběžných zájemců o spolupráci. O svém vzniku uvědomila sousední organizace v Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.

Na Ukrajině jsme navázali kontakt s organizací UFODOC, která má národní databázový program sledování anomálních jevů, který jim můžeme jen závidět. Seznámení s programem vedlo k jednání a ideji vytvoření jednotné databáze národních celků, které by mohly mezi sebou komunikovat.

V Lotyšsku působí velmi aktivní UFO centrum. V Bělorusku existuje Ufologičeskij komitět. S oběma organizacemi dochází k výměně informací o řešených případech. V Rakousku se pokoušíme o navázání spolupráce s badateli kolem agrosymbolů.

Situace v ČR v oblasti příbuzných badatelských organizací není uspokojivá.

V únoru 2005 požár ohrozil databázi případů UFO, kterou shromažďuje projekt Záře. Ta tak byla na několik měsíců vyřazena z činnosti. Tato událost i seznámení se s programem ukrajinských ufologů vedla k radikálnímu kroku přepracování naší databáze, o čemž Vás budeme ještě informovat. Hlavní porada projektu Záře se konala 2.4.2005. 

O jednání dalších organizací vás budeme informovat podrobněji.

Dne 22.ledna 2005 se v Otvovicích u Prahy konalo jednání Fantastic Fact Clubu. Jde o organizaci, vzniklou kolem bývalého stejnojmenného časopisu. S jeho zánikem v roce 2003 poklesl počet jeho členů z asi 200 na dnešních 20. Členové pocházejí hlavně ze středních Čech a Prahy, soustředěných v Otvovicích právě hlavně kolem předsedy J. Purkrta. 

Činnost FFC v uplynulém roce byla poznamenána nehodou předsedy, která jej vyřadila po řadu měsíců. Díky dalším členům pravidelně vycházel společný klubový občasník Delta a konaly se i další akce. Časopis Delta je volně k dispozici na internetu a v podstatě v sobě soustřeďuje různé materiály, vzešlé ze zúčastněných spolků – FFC, Záře, Záblesku a KPUFO, a dostupné také na internetu.

FFC pořádá každoročně pro veřejnost seminář Sfinga na hradě Houska (letos 14.5.2005), dále jednodenní a víkendovou expedice na nějaké zajímavé místo.   

Hlavní zájem členů je v historické oblasti, v nevyjasněných otázkách naší minulosti.

Snad proto byl doplňkem jednání proslov hosta Pavla Toufara o Ludvíku Součkovi a jeho fikcích. Dost neomalené vyprávění o tom, jak si L. Souček vymýšlel a upravoval vše podle momentální potřeby.

Další vystoupení se týkalo údajné nacistické atomové bomby. Ing. Petr Vokáč vyprávěl o svém přesvědčení, že nacisté byli velmi blízko jejímu sestrojení, než se tvrdí, a že dokonce provedli její zkušební výbuch.

Na závěr J. Šindel s P. Vokáčem oznámil své objevy údajně zvýšené radioaktivity u menhirů.

KPUFO má s FFC řadu společných zájmů a obě společnosti jsou i personálně spjaty. KPUFO nabídl FFC společné provozování stránek „Záhady nacistické okupace“. Ty však dosud doplňuje pouze KPUFO. Vzájemná spolupráce má tedy ještě značné rezervy.

Dne 26. února 2005 se Ing. Oldřich Válek (Sdružení badatelů v psychotronice) a L. Šafařík (KPUFO) zúčastnili části jednání valné hromady České psychoenergetické společnosti - od poloviny přestávky v jednání od 12:30 a části diskuse od 13 - 15 hodin. 

Byli pozváni jako každý rok za účelem jednání o spolupráci našich organizací. Ovšem stejně jako každý rok se žádné jednání neuskutečnilo.

Panu předsedovi Ing. Bažantovi pouze předali ZAZ a Cesty psychotroniky č. 1/2005 a on předal materiál s návrhem o školení léčitelů.

V diskusi se jednalo hlavně o tomto návrhu. Jeden delegát - lékař nabízel svou pomoc v zajištění školení, jiná delegátka se již nemohla dočkat, kdy ono školení začne. (Ačkoliv všem muselo být jasné, že za aktivní delegátkou za hodinu zapadnou dveře a nikdo jí víc neuvidí až za rok.) 

Značnou dobu trvalo čtení obsahu předkládaného školení léčitelů, i když není jasné, proč se tak dělo, neboť materiál měli všichni k dispozici.

Již podruhé si vyslechli od Evžena Andrese vyprávění o tom, jak našil vltavíny na dečku sousedce, a ta jí léčí jakési neduhy. Protože vltavíny byly drahé, zkusil je nahradit kousky vápence. Dečka fungovala stejně! Na zkoušku tedy našil na dečku náhodné kameny ze své zahrádky a opět to léčilo!

Během trapného rozvláčného vystoupení, kdy stále odbíhal od tématu, jej ostatní přerušovali a dožadovali se jeho odchodu a vystoupení A. Sándora. 

Poté tedy vystoupil Andrej Sándor ze Slovenska, který velmi energicky vyprávěl o svých úspěších s odrušováním patogenních zón v továrnách, a v zemědělství, v rámci svého zaměstnání ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. Tam jeho působení potvrzuje prý chov zvířat. Potíž je jen v tom, že není známa jakákoliv publikovaná studie a tak lze úspěchy pana Sándora odsunout do kategorie „jedna paní povídala.“

Vcelku překvapilo, že ačkoli A. Sándor vyprávěl již všeobecně známé (a nutno dodat, že dost omleté) teze (je otázkou, zda odpovídají realitě nebo ne), vypadalo to, že pro většinu to jsou samé nové objevy. 

Vrcholem  jeho vystoupení bylo předvedení výroby tzv. diamantové vody. Jak se tady vyrábí? Vezme se nějaký polodrahokam (v tomto případě turmalín) a přiblíží se k láhvi vody (zde minerálka v plastikové láhvi). Pan Sándor všem ukázal z několikametrové vzdálenosti, jak mu jeho virgule „ukazuje“ – „přeskočení informace“ z polodrahokamu do vody! Přeskočí prý jen ze vzdálenosti 5 cm. Tuto kašpařinu si někteří i fotografovali! 

Ze Slovenska dojeli hosté z nového časopisu Vitalita, jehož první číslo bylo všem k dispozici. Diskusi jsme po 2 hodinách opustili.

Spolupráce KPUFO/SBP s ČePeS tak probíhá pouze v rámci výměny vydávaných tiskovin. Na naše návrhy z minulých let jsme nedostali dosud žádnou odpověď.

Poznání a kritické zhodnocení stavu příbuzných organizací není samoúčelné ani škodolibé, ale je důležitým nástrojem pro korekci vlastní cesty. Je nutné si bez příkras uvědomit možnosti svoje i cizí a zařídit se podle toho.   

Zvláště Sdružení badatelů v psychotronice musí provést ve své činnosti nutné úpravy, v závislosti na poznání stavu v organizaci, v jejíž řadách stáli zakladatelé tohoto oboru. Bude nutné se orientovat na nové badatele, vyhledávat diplomové práce, týkající se psychotroniky, apod.

Proběhne seminář na téma „automatické kresby“ a na podzim větší akce „Psychotronika a věda“.

Občasník „Cesty psychotroniky“ musí nutně zvýšit svou úroveň. Internetové stránky http://www.psychotronika.cz  obsahují již plný slovník termínů (přes 200 hesel). Pro členy KPUFO vznikají malostránkové písemné materiály (sborníků přednášek, studií, apod.) z archivu KPUFO,  pokračuje jeho digitalizace. K tomu se lze dostat pouze na internetu po zadání svého hesla.  

Členský příspěvek KPUFO se neměnil již několik let. Neotálejte proto s platbou! Děkujeme! Pokud byste jej omylem uhradili 2 i vícekrát, samozřejmě se vám automaticky převádí na další léta.

-            členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě)

-            členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)

-            členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky)

-            členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky)

-            časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO

-            časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO 

Vyhledávejte a prověřujte případy anomálních jevů ve svém okolí. Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět. Každých 14 dní i častěji zasíláme e-mailová sdělení všem členům.

Na portálu KPUFO http://www.kpufo.cz/portal každý den přibývá jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně mu věnujte pozornost, upozorněte na něj i své přátele a známé. 

Proběhlé akce :

Hlavní porada Záře se uskutečnila 2.4.2005 v Airklubu v Ruzyni.

25.3.2005 se uskutečnila další tradiční výprava na Popravčí louku. Pátrání po původu tzv.  „ringvalu“ v blízkosti této louky vedlo k objevení 2 dalších podobných stavbách v západních Čechách. (Podrobnosti viz internetové stránky KPUFO Sokolov a KPUFO Cheb).

Seminář, věnovaný problému agrosymbolů, který připravuje Klub Záblesk, se konal 7. – 8.5.2005 v České Skalici, s obecným zaměřením pro veřejnost.

Záhadologické setkání v Morkovicích (okr. Kroměříž) se bude konat 27. - 29. května 2005 (poslední květnový víkend).

Snahy o obnovení Středoevropské rady badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů zatím naráží na jazykové bariéry. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, ozvěte se. 

Snažíme se o faktický vznik Klubu psychotroniky a UFO na Slovensku. 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. 

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu.

Zašlete nám pro soupis agrosymbolů všechny dostupné informace o letošních nálezech.