č.1/2004

 

Vážení přátelé, kolegové,

vstoupili jsme do nového roku, který přináší významné změny v naší organizaci. Především po roční přípravě došlo k vytvoření nové sekce KPU – Sdružení badatelů v psychotronice (SBP), která dosud působila samostatně jako Jednota českých badatelů v psychotronice. Nová sekce pokračuje ve vydávání svého občasníku „Cesty psychotroniky“ (CP), který dosud byl k dispozici jen na internetu. Sloučením s KPUFO tak členové mohou dostávat tento časopis. SBP je tak otevřeno všem zájemcům o psychotroniku a klade si za cíl rozvíjet teoretické i praktické otázky této oblasti, plánuje pořádat pravidelné telepatické aj. experimenty prostřednictvím internetu, hodlá obnovit tradici psychotronických seminářů, kursy proutkaření apod.

Vedle prvního čísla časopisu Cesty psychotroniky 1/2004 vyšla také nová „Příručka badatele 2 – materiály ke studiu psychotroniky“.   

Od počátku roku se KPUFO významně zapojil do jednání o vzniku nové zastřešující organizace léčitelů. Už v listopadu a prosinci 2003 proběhly první schůzky a jednání zástupců spolků, sdružujících léčitele, s cílem založit novou organizaci, která by po vstupu ČR do EU v květnu 2004 zastupovala jejich zájmy. Zejména jde o projednávání další verze loni parlamentem odmítnutého zákona o zdraví a tedy i místem a určením léčitelství v ČR. Pokud nebude na straně léčitelů pro jednání o tomto zákonu určen partner, vláda předloží parlamentu to, co bude pokládat za nejjednodušší.

Myšlenka založení celostátní společnost léčitelů je dobrá, ale bez pečlivého vymezení místa a úlohy takovéto společnosti se vytvoří opět další z neživotných sdružení, fungujících sama pro sebe a ignorovaná jak veřejností, tak i těmi, pro které je zakládaná. Navíc, pokud nebude mít pevnou oporu ve svých řadách, nebude brána v úvahu žádnými orgány. 

Založení této společnosti musí předcházet důkladná analýza dosavadního vývoje a stavu podobných společností, zabývajících se AM, úspěchy i nezdary.

Společnost musí mít vážnost a autoritu jak mezi svými členy, ale především před veřejností. Tu nezíská, bude-li se za „léčitele“ schovávat kdejaký šarlatán a podvodník. S takovými se musí společnost rázně rozejít, označit je pravým jménem na veřejnosti a varovat ji před jejich působením.

KPUFO navrhuje proto založit takovou zastřešující organizaci či komoru, která by byla garantem odborné kvality svých členů a jedině ona měla právo vydávat léčitelské licence. Ty by mělo uznávat ministerstvo zdravotnictví a živnostenské úřady jako výchozí doklad pro profesi „odborný léčitel“, již nyní zařazený v kategorii zaměstnanců pod číslem: 32401. Tito by tak měli být vhodným způsobem zařazeni do zdravotnického systému – např. jako pomocný doléčovací personál.  

Toto pojetí si ovšem vyžaduje vytvoření odpovídajícího vlastního vzdělávacího systému a tvrdý odstup od těch, kteří by chtěli vykonávat toto povolání bez vzdělání a mimo tuto organizaci.

KPUFO navrhl jak koncepci, systém, stanovy, tak i způsob fungování nové organizace, včetně konkrétních kroků k její přípravě a ustavení. Návrh předpokládá složení nové organizace ze stávajících spolků, a postupné budování její územní struktury a sekcí. Cílem by měla být společnost, sdružující každého, kdo by chtěl v této oblasti působit, se základní povinností při vzdělávání ve zdravotnickém minimu (absolvování sanitářského kursu) a dalších oblastech.

Jednání stále probíhá. Zatím došlo ke shodě pouze o názvu nové organizace: Občanské sdružení pro nekonvenční terapie (OSNET). Prosazuje se dobrovolná účast, bez nutnosti se vzdělávat. Přesto si naše návrhy získávají značnou podporu. Budeme pozorně sledovat další vývoj. Jsme vedeni odpovědností nejen ke svým členům – léčitelům, ale především k těm, kteří mohou služeb léčitelů využívat. Samozřejmě, že naše zásadová stanoviska mohou vyvolávat i pomluvy a odpor těch, kterým kritický a přímý pohled není po chuti.

Členové KPUFO se s návrhy, dokumenty a zápisy z jednání mohou seznámit na interních stránkách KPUFO 2000, pokud nemáte přístup k internetu, napište si o ně. 

Naše postavení proto musí stále sílit. Navazujte kontakty s dalšími badateli, informujte přátele a známé o Klubu psychotroniky a UFO, snažte se získávat nové členy.

Buďte s námi trvale v kontaktu, informujte nás o svých nových e-mailových adresách, číslech mobilních telefonů, oznamujte nám včas změny. Budete se tak moci přímo podílet na šetření anomálních jevů.

Vzhledem k novému časopisu Cesty psychotroniky je možné se rozhodnout pro různou úhradu čl. příspěvku a našich časopisů :

- členství KPUFO - 370 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ, 70 Kč časopis Cesty psychotroniky - oboje v tištěné podobě)

- členství KPUFO - 300 Kč (v ceně je 185 Kč časopis ZAZ)

- členství KPUFO - 115 Kč (bez časopisů v tištěné podobě)

- členství KPUFO - 185 Kč (v ceně je 70 Kč časopis Cesty psychotroniky v tištěné podobě)

- časopis ZAZ (185 Kč) - bez členství v KPUFO

- časopis Cesty psychotroniky (120 Kč) - bez členství v KPUFO

Časopis CP je ve formátu PDF na interních stránkách KPUFO pouze pro členy KPUFO. 

Zajistěte si svůj průkaz (zašlete  foto, pokud stále nemáte), využívejte své členské číslo při vstupu do interních stránek KPUFO! 

Pokud můžete pomoci, zašlete přebytečné kancelářské potřeby, hlavně obálky A5. Pomozte při zpracování a přepisu případů a materiálů z klubového archivu. Potřebujeme zpracovat zejména případy UFO a anomálních psychotronických jevů.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po delší nemoci odešel dne 1.1.2004 člen výboru KPUFO, pan František Veltrubský. Kdo jste ho znali, vzpomeňte.

Na udělení čestného členství KPUFO jsou dosud navrženi :

  • František Veltrubský, psychotronik a dlouholetý člen výboru KPUFO - in memoriam

  • PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc., výzkumník a teoretik psychotroniky, autor knih 

    Připomínáme, že podle organizačního řádu KPUFO navrhnout čestného člena může každý člen KPUFO, stejně tak i každý může návrh vetovat. Jmenování čestných členů se děje vždy k 14.5. - výročí založení KPUFO.   

Dne 30.1.2004 se v Praze konala porada Sdružení badatelů v psychotronice.

Dne 17.1.2004 se v Otvovicích konala členská schůze Fantastic Fact Clubu.

Podle závěrů loňské porady KPUFO, Záře a FFC v Nečtinech začal vycházet nový obnovený časopis Delta – zpravodaj těchto badatelských spolků. Časopis má 20 stran formátu A5. Členové KPUFO jej také mohou číst jednak zdarma na interních stránkách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.

21. února 2004 se konala valná hromada ČePeS, a poprvé za několik let nebyli naši zástupci pozváni k jednání. Je proto otázkou, kdy se uskuteční jednání obou spolků nad další spoluprací. 

Na Velký Pátek 9. dubna 2004 se opět uskuteční tradiční akce na Popravčí louce (KPU Cheb), spojená s průzkumem a pátráním po dalších anomálních jevech a svědcích v této oblasti.

17.- 18.dubna 2004 se v Nečtinech uskuteční porada výboru KPUFO, SBP a pozvaných hostů nad otázkou dalšího rozvoje psychotroniky. 

24. – 25. dubna 2004 se na hradě Houska koná akce FFC – badatelský seminář Sfinga.

Porada výborů badatelských klubů se má uskutečnit 15. - 16.5.2004 v České Skalici. Na programu bude příprava semináře o problematice kruhů a obrazců v obilí letos na podzim na stejném místě.

Dne 15.2. 2004 zemřel Vl. Kubeš. Během svého života pracoval jako výzkumný pracovník v oboru jaderné techniky, v posledních letech se věnoval podivnému oboru „resenomie“. Jeho činnost i sporná veřejná vystoupení mu přinesla anticenu Bludný balvan. K jeho činnosti se vrátíme v ZAZ nebo v CP.

21. – 23. května 2004 se uskuteční společná expedice do rakouského Untersbergu, Salzburgu, Halstadtu a Itálie (údolí Val Camonica). Máte-li zájem se zúčastnit, napište nám.

Naši badatelé se zapojili dne 24.1.2004 a 21.22004 do  telepatického experimentu, který pořádá ruská badatelská organizace UFO – Poisk ve spolupráci s Akademií věd RF. Popis a instrukce na http://researchufo.narod.ru/photoalbumZZZ.html 

Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se přihlásili. Potřebujeme vést diskusi v polštině s polským centrem CBUFOiZA a němčině a to v aktuálním čase. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z ruštiny, ozvěte se.

Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

Do klubového archivu přibylo značné množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se. 

 

Vyzýváme všechny elektrotechniky, kutily, aby se přihlásili. Připravujeme zkoušky lifteru ve vakuové komoře.