č.1/2003

 

Zpráva o stavu Klubu psychotroniky a UFO a dalších úkolech

Rok 2002 znamenal pro Klub psychotroniky a UFO naplnění některých dlouhodobých cílů a potvrzení toho, že strategie i taktika jeho rozvoje byla vytýčená správně.

KPU byl od počátku budován jako početná organizace, mající své zástupce ve všech regionech ČR, aby v případě výskytu jakéhokoliv problému mohl být tento řešen se znalostí místních podmínek.

 • V roce 2002 bylo dokončeno budování organizační struktury KPU vznikem pobočky v každém okrese.

 • Každá okresní pobočka má své mediální a organizační zázemí podpořené vlastními internetovými stránkami, na kterých je soupis regionálních zajímavostí - případů anomálních jevů, přírodních zvláštností a historických otázek, dále informace o vlastní činností a vyjádření stanovisek k místním otázkám z oblasti záhadologie, které byly nějakým způsobem medializovány.

Během již jedenáctiletého vývoje KPU a sledování trendů v hnutí, zabývající se anomálními a záhadnými jevy si KPU vybral roli banky informací, sloužící svým rozvojem jak svým členům, tak i širší badatelské veřejnosti.

Centrum KPU v roce 2002 uvedlo na veřejnost dlouho připravované projekty

 • album megalitických památek a zajímavých přírodních kamenných útvarů v ČR

 • album obilných agrosymbolů, kruhů v trávě, ledu, sněhu a hlíně v ČR, spolu s kompletním přehledem sledovaných problémů a ukázkou některých zahraničních obrazců

 • album kryptozoologických případů je zatím k dispozici v omezené podobě

Vedle toho jsme zahájili vytváření specializovaných stránek – průřezů problematiky k určitým úzce zaměřeným otázkám:

 • průřez problematikou únosů do UFO

 • podivné vynálezy a technologie, které předběhly svou dobu

 • podivné mlhavé útvary na fotografiích

 • SHC – spontánní sebeupálení osob, průřez problematiky a pátrání po případech v ČR

Před uvedením je:

 • Kontakty a kontaktéři – kompletní přehled osobností, druhů, pohnutek i problematiky sekt a organizací, spolu s albem cizích bytostí – typovníku z případů setkání čtvrtého druhu

Dále jsou rozpracované projekty

 • ·         Atlantida a další bájné země

 • ·         Záhadná zmizení

 • ·         Záhady nacistické okupace ČSR

 • ·         Templáři a jejich působení v ČR

 • ·         Nostradamova proroctví

 • ·         Věnceslav Patrovský – člověk a badatel

V současné době není ani tak problém badatelskou činnost provádět, jako již zjištěné a soustředěné údaje zpracovat. A zároveň je potřebné si stanovit takový badatelský úkol a směr, který by vedl k nějakému konkrétnímu a hmatatelnému výsledku. 

Stále přetrvává úkol k uvedení následujících databází

 • ·         databáze míst - zahrnuje dnes přes 3000 obcí v ČR, obsahující údaje o významných památkách, přírodních zajímavostech, předchozích anomálních jevech i nejzajímavějších pověstech

 • ·         databáze případů UFO - dodnes zachyceno přes 1600 případů v ČR. Databáze by měla umožňovat vyhledávání jak teritoriální (co se vyskytuje v dané oblasti), tak i časové (výskyt anomálních jevů v určité době, vedle vyhledávání toho kterého jevu nebo anomálie. 

 • ·         databáze anomálních psychotronických jevů a případů v ČR. V první fázi uvedení této databáze bude k dispozici stručný výpis určitého případu (např. UFO) v tabulkové podobě. V dalším období bude možné získat přímo celý výpis případu (dopisů, článků, korespondence se svědkem, komentářem badatelů, atd.). 

V oblasti psychotroniky plánujeme aktivizaci všech zájemců o tuto problematiku a vytvoření společného badatelského programu a nové sekce. K tomu se otevírá možnost symbiózy se Sdružením badatelů v psychotronice a společné vydávání samizdatu „Cesty psychotroniky“.

Je pochopitelné, že v případech, kdy jde o výsledky badatelské činnosti KPU, jsou tyto dostupné pouze našim členům. Tak je tomu i v případě přístupu k internímu serveru, který je již rok v nepřetržitém provozu. 

Soustředěním informací na internetu nesmí být omezeni členové, kteří tento přístup zatím nemají. Každý může požádat o výpisy problémů, článků z internetu, o kterýkoli materiál z archivu k zadanému problému, i o CD s našimi stránkami.

Je také možné z okresních internetových stránek vytvořit malé sešity zajímavostí, které je možné využít i pro prezentaci našich poboček na veřejnosti.

Naším záměrem je soustředit informace k rozličným badatelským otázkám, sledovat vývoj a mít přehled o stavu bádání, aby nově příchozí badatelé mohli navázat na vykonanou práci a nemuseli procházet stejnou cestu znovu.

Vedle úkolů, které máme před sebou, musíme naplnit i individuální potřeby svých členů, jejichž zájmy jsou pro organizaci prvořadé. Jsme rádi, když každý z našich členů udělá pro společnou věc byť jen malý krůček, který mu dovoluje složitá situace, daná společenskými podmínkami, rodinnými i profesními povinnostmi. Řady nových členů k nám přichází s různými představami, vzděláním, ale i vlastními, mnohdy velmi zkreslenými představami o naší činnosti.

Každý člen musí v naší organizaci najít nejen společnou atmosféru a kolektiv podobně smýšlejících kolegů a přátel, ale i místo pro své zájmy a seberealizaci. Podíl na vytváření různých projektů, jejichž seznam zde uvádíme a není ani zdaleka konečný, vedle průzkumů a mapování záhad svého okresu, může být způsobem, jak zapojit stovky individuálních členů do badatelské činnosti, jak i nově příchozím členům okamžitě nabídnout sféru činnosti, která by vyhovovala různému osobnímu i badatelskému zaměření členů.

Také ke každému programu je nutné organizační propojení zainteresovaných členů všemi dostupnými prostředky. Neplodné schůzování již není účelné v dobách nového století, přesto se ukazuje, že naplnění úkolů velmi napomáhá, pokud se spolupracovníci osobně znají. Budeme proto organizovat jak setkání členů jednotlivých okresů, tak i spolupracovníků na tématických úkolech. 

Vedle regionálních poboček máme své členy i v zahraničí. Jejich úkolem bude prezentovat své zájmy a soustřeďovat kolem sebe krajany – zájemce o anomální jevy. K tomu již jsou připraveny ke spuštění internetové stránky jednotlivých zemí, kde naši členové působí.

 Spolupráce s dalšími organizacemi

V průběhu roku 2002 KPU podal návrh na způsob komunikace a rovnoprávné spolupráce všech záhadologických spolků. Ty však byly odmítnuty, což pro KPU znamená další budování a posilování vlastní organizace. Návrh na společné působení však spíše odkryl rozpory mezi spolky, a ukázal pravé vztahy ke KPU, dosud dovedně skrývané.

Vztahy s projektem Záře byly po mnoha letech normalizovány. Probíhá výměna údajů k případům UFO, a společné konzultace k dalším otázkám. Společný postup probíhá při vytvoření stránek věnovaných únosům do UFO, i při vytvoření dvou verzí rukověti pro badatele UFO.

Badatelským centrem Statenice (BCS) probíhá výměna údajů a konzultace k různým otázkám, společně provozujeme stránky o podivných útvarech na fotografiích.

S kluby Luna, Gnóm a Fantastic Fact Club (FFC) byly navázány prvotní kontakty a KPU je připravena k jakékoliv smysluplné spolupráci s nimi.

S klubem Záblesk byly vztahy přerušeny poté, co se projevilo podezírání KPU z nečestných úmyslů při podání návrhu na spolupráci spolků. V dalším období následovaly i mediální útoky na KPU. Z těchto důvodů zatím nejsou dohodnuty otázky ani způsoby další spolupráce.

Českou psychoenergetickou společností probíhá výměna materiálů a vedení byly zaslány naše návrhy na společný postup v řadě otázek.

Se Sdružením badatelů v psychotronice plánujeme vytvořit společný badatelský program zaměřený na psychotroniku.

Musíme také systematicky řešit korespondenci se zahraničními badatelskými organizacemi a osobnostmi, která byla dosud sporadická. Problém je, zda zahraniční organizace mají zájem na výměně informací a mají co nabídnout, kromě svých tiskovin a materiálů. Také záleží na tom, jaké badatelské problémy bude nutné konzultovat, neboť platí, že kdo se neumí správně zeptat, nedozví se nic. Vyzýváme členy, kteří by se tímto chtěli zabývat, aby kontaktovali výbor.

Kontakty se zahraničím urychlí i překlady našich internetových stránek a materiálů na nich. Kdo by mohl pomoci, napište výboru.

 Úkoly do následujícího období

 Budování naší organizace vedle informační banky a služeb musí zahrnovat další početní růst i výchovu a posilování schopností stávajících členů.

Není možné organizaci budovat shora jakýmikoli „hurá-akcemi“. K posílení organizace musí všichni členové zdola pozitivně přispět propagací při získání nových členů, nikoli ovšem plošně, ale s rozmyslem a důrazem na znalost, zájmy a možnosti nově příchozích, a to zejména ze svého bezprostředního okolí. Tak vytvářet kolem sebe kroužky a zárodky nových klubů.

Z naší činnosti nebude nikdy plynout finanční prospěch, ani sláva, natož moc. Vše děláme pro vlastní sebezdokonalení, pro radost a potěšení sobě i druhých. Podle toho musíme přistupovat ke každé otázce – od organizační až po naplnění všech obsahových cílů naší organizace.

  Výbor KPU

Další zprávy : 

S novým rokem přichází i nominace na čestné členství Klubu psychotroniky a UFO. Zatím došel návrh na udělení čestného členství : Ing. Oldřich Válek, autor knih a badatel v oblasti psychotroniky. Připomínáme, že návrh může podat každý člen KPU, každý může také návrh vetovat. Čestný člen má stejná práva a povinnosti s normálním členstvím, až na neplacení čl. příspěvku. Do 14. května 2003 - data výročí vzniku KPU - je také nutné zaslat své návrhy či veta.

 Dne 19.4.2003 v Nepomuku v restauraci U zeleného stromu (naproti muzeu) se bude konat setkání psychotroniků ze západních Čech, ale vítáni budou i vzdálenější kolegové. Na programu bude vzájemné seznámení, výměna zkušeností, prodej knih a beseda nad nimi, s možnou výpravou na Zelenou horu, prohlídkou muzea. Doporučuje se sportovnější oblečení a obutí, baterka.

 Právě vznikly nové tématicky zaměřené stránky "SHC - spontánní sebeupálení". Jde o společné stránky s Projektem Záře. Na adrese http://www.sweb.cz/shc.k najdete články a přehled případů SHC ve světě i v ČR.

 Zveme všechny k tvorbě stránek "Záhady nacistické okupace ČSR 1939-1945" (pracovní název). Koncepce: rozdělení do oddílů (podzemí, úkryty, tajné zbraně atd.), s krátkým úvodem či uvedením do problému, tabulkový přehled míst či problémů a z něj vstup na mapy, fakta, články, názory a oddíl s články, které se budou týkat více oblastí naráz. Prosíme, vyjádřete se a pomozte. 

V rámci řízené zahraniční korespondence začínají kontakty s polskými badateli nad problémy tajných nacistických zbraní.  

        Litevští badatelé vydali "Novou ufologickou doktrínu" a obrátili se na evropské kolegy "Otevřeným dopisem". Oba dokumenty překládáme a seznámíme Vás s nimi. 

Dne 28.3.2003 odpoledne probíhá akce Den otevřených dveří v Centru alternativní péče Starý Plzenec, Smetanova 57, s programem: Prevence tělesného a duševního zdraví, ukázka automatické kresby apod.  
Přátelé, pomozte při řešení těchto otázek :

V časopise Medium 12/2002 byl článek "Je možné vidět jen skrze mozek?", ve kterém je zmíněna jakási Bronnikovova metoda. Neví někdo cokoli bližšího?

 Potřebuji nutně sehnat přesné souřadnice hranice mezi ČR a SR. Víte, kde k tomu přijít? Radioamatérské lokátory nestačí, je to příliš hrubé rozlišení.

 Kolegové ze severních Čech - doslechli jsme se o jakémsi domu pana Jirouše v Doubravici v sev. Čechách, kde jsou prý místa s velkou změnou gravitace. Víte o tom někdo ? (v úvahu připadají obce v okresech Semily, Trutnov, Ústí n.L.)

 Statistika je zajímavá věda. Jak ukazují naše průzkumy z dosud publikovaných údajů, např. agrosymboly v obilí nevznikají kolem 17-18 dnu po novu. Naopak k únosům do UFO dochází ve zvýšené míře kolem úplňku a novu. K velkým kosmickým haváriím dochází právě na počátku roku. Proč? K zpřesnění těchto údajů potřebujeme ještě více dat. Prosíme, prohlédněte své zdroje, a dodejte nám více informací k těmto problémům. Konkrétně potřebujeme zpracovat seznamy výskytu agrosymbolů ve světě. Pokud byste nám chtěli pomoci, ozvěte se! Připravujeme ke spuštění nové stránky "Kontakty a "kontaktéři". Jejich součástí bude i přehled dosud pozorovaných bytostí. K tomu tvůrci uvítají pomoc - jednoduchý přehled publikovaných případů. Přihlaste se, pokud byste mohli vypsat údaje ze svých zdrojů. Děkujeme.

Vyšlo další číslo ZAZ č. 1/2003. Pokud vám některá čísla nebo ročníky chybí, napište si o něj.

KPU společně s Projektem Záře vydává „Příručku badatele I. – Materiály ke zkoumání UFO. Členové KPU ji mohou dostat zdarma s dalším ZAZ, pokud si o napíší nečlenové za 30 Kč.