č.1/2001

Zpráva o stavu organizace a dalších úkolech 

Textové pole: Zprávy výboru  Stav budování naší organizace dosáhl stadia, kdy je nutné vytvářet nejen organizační a badatelskou základnu, ale i zajistit fungování spolehlivé informační databanky, schopné poskytovat potřebné údaje o sledovaných případech a zájmových sférách naší organizace, a to každému členu bez omezení.

Jaké k tomu existují předpoklady ?

Klub psychotroniky a UFO je dnes stabilní organizace, která se řídí heslem, že není možné stavět na chabých základech. Jsou jí cizí bombastické výkřiky, mediální senzace a plané vychloubání. Smyslem její činnosti je badatelská práce, vykonávaná za spolupráce řady zúčastněných, při vzájemné důvěře, obohacující nejen oblast anomálních jevů, ale i kultivující vnitřní život nás všech a přispívající k osobnostnímu růstu členů. 

Vedle dvou 2 internetových adres dnes již existuje elektronické spojení s bezmála 200 členy KPU  a aktivisty KPU v ČR a několika kolegy ze zahraničí, (před rokem to bylo 100 členů). V polovině roku byl uveden do provozu interní server KPUFO 2000, na kterém se připravují materiály k diskusi, uvádějí se aktuální případy z badatelské činnosti a také slouží pro rychlý přenos velkého množství dat.

Svůj zrod oznámily již pobočka Beroun, Brno a přilehlý okres Brno-venkov, Česká Lípa, České Budějovice, Domažlice, Havlíčkův Brod, Chomutov, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Chomutov, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy a Sušice, Kutná Hora, Louny, Plzeň a přilehlé okresy, Praha a přilehlé okresy, Prachatice, Příbram a Sedlčany, Rakovník, Rokycany, Sokolov, Tábor, Třebíč a Ústí nad Orlicí.

Koncepce budování KPU je tedy následující -

1.         dokončit budování organizační struktury KPU vytvořením pobočky v každém okrese.

2.         na internetových stránkách poboček vytvářet soupis regionálních zajímavostí - případů anomálních jevů, ale i přírodních zajímavostí a historických otázek. Vedle toho seznamovat veřejnost s vlastní činností a vyjadřovat stanoviska k otázkám, které byly nějakým způsobem medializovány.

3.         Centrum KPU dokončuje k uvedení ústřední databáze 4 dlouhodobých projektů

a)         databáze míst - zahrnuje dnes přes 3000 obcí v ČR, obsahující údaje o významných památkách, přírodních zajímavostech, předchozích anomálních jevech i nejzajímavějších pověstech

b)        seznam případů UFO - dnes zachyceno přes 1500 případů v ČR.

c)         album agrosymbolů, kruhů v trávě, ledu, sněhu a hlíně v ČR.

d)        album megalitických památek v ČR

Databáze by měla umožňovat vyhledávání jak teritoriální (co se vyskytuje v dané oblasti), tak i časové (výskyt anomálních jevů v určité době, vedle vyhledávání toho kterého jevu nebo anomálie. 

Dále se připravuje

e)         album kryptozoologických případů

f)          album cizích bytostí

g)         databáze anomálních psychotronických jevů a případů v ČR. 

V první fázi uvedení této databáze bude k dispozici stručný výpis určitého případu (např. UFO) v tabulkové podobě. V dalším období bude možné získat přímo celý výpis případu (dopisů, článků, korespondence se svědkem, komentářem badatelů, atd.). 

Je zřejmé, že zpracování tak velkého množství případů a materiálů nemůže být záležitostí několika jednotlivců. Uvítáme pomoc Vás všech, kteří jste schopni řadu případů přepsat do elektronické podoby. Je jasné, že tuto práci nemůžeme nijak finančně ohodnotit, ale doufáme, že seznámení se s případy z našeho archivu při přepisu bude pro každého zúčastněného zajímavou prací, nikoli jen nudným opisováním. Pokud můžete pomoci, napište si o zaslání materiálů z tématiky, která Vás zajímá. Jednorázově Vám zašleme do max. 10. článků, či případů a lhůta na jejich přepsání bude 1 měsíc.

Je také nutné říci, že takto zpracované materiály nebudou sloužit k publikační činnosti jednotlivců, a také nebudou přístupné mimo členskou základnu KPU. V naší organizaci nadále platí určitá etická pravidla, vnitřní atmosféra důvěry a zásady, zakotvené v Organizačním řádu KPU. S každým, kdo chtěl tato pravidla obcházet a využívat práce jiných ve vlastní prospěch, jsme se rychle rozloučili a organizaci tak očistili. Budeme tak organizaci chránit i nadále.

Jsme si také vědomi toho, že ač je Internet médiem s velkými možnostmi, rozsáhlou budoucností a také finančně nejvýhodnější pro naši organizaci, ještě není plně dostupný pro 2/3 členů. Ti tak nemohou ani nesmí být z činnosti vyloučeni. Právě pro ně budeme proto na vyžádání zasílat výpisy případů i vydávat tiskem zdarma (tj. v rámci členského příspěvku KPU) materiály z našeho archivu - ucelené otázky v soupisech, sbornících článků, zajímavé pohledy řešící otázku průřezem všech možných hypotéz nebo přinášejících pouze suchá fakta.

Budeme také nadále vydávat časopis ZAZ, v novější podobě a opět mírně rozšířený. Objeví se v něm nové rubriky, zejména ty, ve kterých budeme seznamovat s aktuálními případy, které jsou v řešení.  

Je logické, že po zpracování záhad a zajímavostí ve směru jejich regionálního rozmístění, což je úkolem místních  klubů a poboček, nastoupí také zpracování tématické. I to již začalo stahováním a zpracováním materiálů z internetu, z časopisu ZAZ. Také zde bude nutná Vaše pomoc, která však nastoupí až v další fázi. Zatím můžeme čerpat z nedokončeného a rozpracovaného Lexikonu hraničních jevů.

Děkujeme všem, kdo dosud uhradili členský příspěvek. Jak jsme slíbili, ti, kteří omylem minulý rok uhradili příspěvek dvakrát, složenku letos nedostali. Členský příspěvek KPU roku 2001 je 285 Kč. Je v něm započítán i časopis ZAZ.

Pokud jste ještě členský příspěvek neuhradili, učiňte tak v nejbližší době. Pokud si nejste jisti, zjistíte tak snadno - nebyl Vám nyní zaslán časopis ZAZ. Pokud si jste jisti, že jste členský příspěvek uhradili a můžete to dokázat složenkou, zašlete nám její kopii - zřejmě došlo k omylu a nám se bude Vaše úhrada lépe hledat. Děkujeme za pochopení.

Tento příspěvek je základním finančním zdrojem KPU. Není také nikterak velký. Jsou jiné organizace, které pro své členy nedělají ani desetinu, co KPU a přesto jejich finanční nároky na členy jsou několikanásobně vyšší. Příspěvek ve výši 285,- Kč je proto spodní hranice, uvítáme i příspěvky vyšší. Budeme Vám také vděčni i za jinou pomoc - zaslání obálek, kancelářských potřeb atd. 

Vyzýváme také ty z Vás, kteří s námi trvale udržujete přátelské vztahy, abyste svůj vztah deklarovali vstupem do KPU. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Úkoly, které jsme si stanovili, nejsou nereálné, při spolupráci všech jejich výsledky obohatí činnost celého našeho hnutí. Cílem je mít přehled po rozličných jevech, otázkách, což nelze dosáhnout bez přístupu k informacím.

Opožděně, ale přece jen se sešly návrhy na každoroční udělení čestného členství KPU těmto osobám. Vyjádřete se k jejich kandidatuře.

Ing. Vlastimil Baumgartl - za autorství výzkumných zpráv zabývající se senzibilním průzkumem archeologických lokalit, člen KPU.

RNDr. Jiří Grygar, CSc. - za trvalou činnost ve sdružení skeptiků, která tak nutí členskou základnu KPU ke zkvalitňování badatelské práce a k hlubšímu studiu. Tím přispívá k odbornému a osobnostnímu růstu všech členů KPU.

 

Server KPUFO 2000, sloužící členům KPU pro rychlý přesun velkého množství dat, pro přípravu materiálů KPU je neustále doplňován novými materiály. V současné době obsahuje:

1)archiv Sdělení KPUFO 2) články, rozhovory 3) Historie (boží hrob, hrad Houska, Inkové, Křesťanství, Popravčí louka, Templáři) 4) Crop circles - příprava alba CC 5) Megality - příprava alba 6) UFO - aktuální případy k diskusi 7) Jiné anomálie (10 planeta, bolid ČR 2000, foto mlhavých útvarů a diskuse, implantát - případ z ČR, ledová kroupa - Hůrky 1998, pyramidy - experimenty, SHC, nemoc šílených krav 8) Jiné případy (aktuální případy UFO, aj.) 9) Fotografie (zatmění Slunce 1999) 10) Zahraniční expedice - diskuse (Malta, zatmění Slunce) 11) Organizační záležitosti 12) Tiskoviny, knihy - ke stažení. Celkem je zde přes 160 mil. bytů. Server je v provozu každý pracovní den od 7 - 15:30 hodin, po domluvě i mimo tento čas, včetně víkendu. O přístupová práva se přihlaste na e-mail: kpufo@atlas.cz. 

Další otázkou je rychlé spojení a fungující kontakty na členy centra KPU, kteří zajistí styk s kolegy v okresech. Informujte nás o svých nových e-mailových adresách, oznamujte včas jejich změny. Budeme Vám zasílat aktuální informace z klubového dění, můžete se přímo podílet na šetření. Pokud e-mail nevlastníte, buďte v kontaktu s ostatními telefonicky nebo písemně. 

Za poslední měsíce oznámily svůj zrod pobočky KPU Beroun, KPU Praha - východ a Praha - západ. Na internetu jsou k dispozici i záhady a řešené otázky z těchto okresů.

 

Děkujeme všem za zasílání výstřižků z tisku, za materiální i jinou pomoc, kterou naší organizaci poskytujete, za slova podpory a uznání, která nám píšete. Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.

 

Textové pole: Zahraniční aktivity KPU  Na přelomu roku 2000 - 2001 se konala cesta 4 členů KPU na Maltu. Zprávu o jejím průběhu se můžete dočíst v ZAZ, tutéž zprávu s fotografiemi najdete na internetových stránkách KPU v rubrice "Expedice". O nejpůsobivější videozáběry z cesty po Maltě, zejména se zaměřením na tamní megalitické chrámy a koleje, si můžete napsat na naši adresu. Prosíme, zašlete vlastní videokazety, upřesněte také způsob nahrávky.

Další výprava se koná podle plánu v těchto dne, na konci února. Účastní se jí 8 osob z celé ČR a Rakouska. O jejích úkolech a naplnění přinese zprávu časopis ZAZ.

 

Textové pole: Ze života organizací a spolků  V listopadu 2000 vznikl Klub přátel Klatovska, který má za cíl poznávat krajinu s jejími historickými tajemnostmi. Klub řeší několik otázek, zejména kolem historického podzemí i středověké historie. Na počátku tohoto roku plánuje vydat první ročenku. 

I když jsme minule oznámili slibný rozvoj činnosti společenství Člověk 2001, došlo k jeho náhlému zániku.

Česká psychoenergetická společnost (ČePeS) pořádala 24.2.2001 svojí valnou hromadu.

Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice (JČSBP) pořádala 24.2.2001 Malý seminář o psychotronice. Na pořadu budou otázky bioetrapie, psychotronického výzkumu, ale i otázky stagnace psychotroniky a další existence této organizace.

  Textové pole: Pomozte badatelské činnosti

 Prosíme, pokud jste byli nebo jste členy FFC, zašlete nám Informační zpravodaj FFC č. 4, 8 a následující. Děkujeme.