č.4/2000

Zprávy výboru

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 12. října 2000 v ranních hodinách zemřel po dlouhé nemoci vědec, badatel, nestor české a slovenské záhadologie, Ing. Věnceslav Patrovský, CSc. Čest jeho památce !

Děkujeme za Vaši pomoc při letošním sezóně kruhů a obrazců v obilí. Pokud jste ještě případné materiály nezaslali, nemáte dofocený film, prosím nezapomeňte zaslat v nejbližší možné době. Případné výdaje - zhotovení fotografií, poštovné apod. Vám obratem uhradíme.

Expedice KPU za anglickými piktogramy byla velmi úspěšná. Zpráva o jejím průběhu a nejzajímavějších výsledcích je v ZAZ 4/2000, na internetových stránkách i s několika nejlepšími fotografiemi. Bylo natočeno více jak 12 hodin záznamů a pořízeno přes 400 fotografií. O cestě referoval její vedoucí Dr. Kroupa v Radiožurnálu a v TV Prima. Z výsledků bude vyhotoven film pro členy KPU i veřejnost.

Informujte výbor KPU o změnách svých e-mailových adres. Oznamte své nové e-mailové adresy, budou Vám zasílány aktuální informace z klubového dění.

V srpnu 2000 byl zprovozněn zvláštní server KPUFO 2000, sloužící členům KPU pro rychlý přesun velkého množství dat, pro přípravu materiálů KPU - albumu agrosymbolů, albumu megalitických památek, k vnitroklubové diskusi nad rozpracovanými materiály, přípravou internetových stránek poboček KPU, atd. Je v provozu každý pracovní den od 7 - 15:30 hodin, po domluvě i mimo tento čas, včetně víkendu. O přístupová práva se přihlašte na e-mail : kpufo@atlas.cz.

Od nového roku 2001 vstupuje v platnost nový zákon o poštách, který znevýhodňuje zasílání novinových zásilek v nižším nákladu do 5000 ks. I když se zasílání našeho občasníku ZAZ značně prodraží (téměř 3 x), jeho vydávání není ohroženo. ZAZ bude vycházet i nadále 5 krát ročně. Bude opět obsahově rozšířen, dostane novou, tvrdou obálku.

Podle rozhodnutí Klubu psychotroniky a UFO z konce roku 1999 bude ZAZ dodáván každému členu KPU v rámci členského příspěvku. Ten dosud činil 150 Kč/rok a předplatné časopisu ZAZ bylo 150 Kč/rok.

Nový členský příspěvek KPU roku 2001 bude ve výši 285 Kč, tj. je v něm započítáno i předplatné časopisu ZAZ, a tedy člen KPU bude zvýhodněn o 15 Kč oproti roku 2000. Pokud se čtenář nebude chtít stát členem KPU, předplatné ZAZ 2001 se zvýší opět pouze minimálně, na 180 Kč.

Věříme, že nové úpravy budou v zájmu všech a přinesou jak zkvalitnění naší činnosti, ale i Vašeho rozvoje a informování.

Zahraniční aktivity KPU

si vyžadují včasnou koordinaci akcí a pravidel jak komunikace, tak i plnění úkolů. Za tím účelem byla ustaveno expediční centrum. Jejím prvním úkolem bude připravit badatelskou výpravu do hornoitalské oblasti "Val Camonica". Původní termín výpravy - září 2000 se neuskutečnil pro zjištění, že příprava si vyžádá více času na získání maxima informací. Podle počtu účastníků budeme řešit dopravu.

Ze zahraničních akcí se uskutečnila cesta Klubu 2000 - Kutná Hora do rakouského Gmundu prohlédnout si tamní přírodní památky i možné megalitické stavby. Zpráva o této cestě je v ZAZ č.4/2000, na internetových stránkách KPU v rubrice Expedice i s fotografiemi.

Ze života organizací a spolků

Přípravný výbor "Mezinárodní společnosti na záchranu maltských kolejí" zahájil svoji činnost. Začal soustřeďovat příznivce, kteří se přihlásili na výzvu z minulého IB. Pracovní porada s besedou pro veřejnost se plánuje na druhou polovinu listopadu 2000. Hlavní náplní současných besed je příprava první společné cesty na Maltu, která by s měla uskutečnit v únoru 2001. Základní informace lze nalézt na internetové adrese http://mujweb.cz/www/malta.

V minulém IB jsme oznámili úmysl založit komunitu osob, které měly potíže ze styku s anomálním jevem. Všem, kteří se ozvali s radou nebo pomocí děkujeme. Úmysl se rozrostl i na vytvoření sítě odborníků, kteří by tvořili odborné zázemí. Úvodní prohlášení přinášíme v rubrice Různé. Hodláme také oslovit ostatní spolky, zabývající se tímto tématem, neboť tento problém a společnost by neměla být závislá na existenci jediné organizace, ale měla by existovat a působit samostatně a nezávisle. Projekt zatím nemá název. Prosíme, napište Vaše názory a náměty.

Pomozte badatelské činnosti

Ne každý se mohl podívat na hrad Houska, o kterém bylo toho tolik napsáno. Nabízíme proto amatérský videozáznam ze setkání členů KPU Plzeň, Mělník, Ml. Boleslav při které se konala prohlídka hradu. Požádáme Vás však o pomoc při řešení otázek kolem tajemných fresek i historie. Kazety 30 min. zašleme po písemné, e-mailové záruce, že uhradíte cenu kazety i poštovné obratem.

Inzerce

Vychází nový časopis ZAZ 4/2000. Z obsahu: filozofické otázky řeší články Náboženské aspekty hnutí New Age a Reiki - aneb hromadné rozdávání prány - je to ta správná metoda? V rubrice Hledání, pátrání a šetření se dozvíte o tom, jak v Rakousku "(ne)najít megality. Pátrá se dále po dalších případech změn reliéfu krajiny v článku: Zavedené brány nebo jen obyčejné vize ? Rekapituluje se i případ, kdy u Horní Plané v roce 1985 přistál neznámý objekt. Po letech zkoumání a cest seznamuje KPU čtenáře se "Zprávou o průzkumu lokality ”Popravčí louka”. Následují výsledky cesty za obilnými agrosymboly v jižní Anglii.

Otazníky minulosti otevírá výňatek z knihy A.V. Šmilovského "Přiletěl skutečně čert ?" Materiály z archivu obsahují články "Vúdú - od kultu k náboženství" a "Záhadná kostka - nález z rašeliny". Časopis přináší názory na nové knihy P. Kozáka, Ivo Wiesnera i komentovaný přehled tisku, zabývající se anomálními jevy. V rubrice Přečetli jsme se čtenáři seznámí s nejnovějším lékařským vyšetřením medžugorských vizionářů. Závěr seriálu "Problém geopatogenních zón jako urbanistický a architektonický fenomén" obsahuje návrh koncepce na zkoumání těchto jevů. Aktuální dění připomíná zamyšlení nad Seminářem o lásce, který se měl konat na Pražském hradě, názory a recenze filmů, a další názory, články a dopisy čtenářů.

Různé

Projekt na pomoc těm,

kterým zážitek s anomálním jevem narušil dosavadní život

Setkání s anomálním jevem může mít řadu následků. V závislosti na osobních zkušenostech, dosavadním psychosociálním vývoji každého jednotlivce i vrozených či získaných dispozicích může zážitek ze setkání s neznámým jevem vyvolat řadu potíží a problémů.

Ty mohou být velmi různorodé - od ztráty jistot v dosavadním, důvěrně známém světě, přes změny ve světonázorové a filozofické oblasti, přes změnu hodnotových stupnic, zkomplikování vztahů s lidmi, až k možným psychologickým potížím krátkodobějšího i chronického charakteru.

Zkušenosti ukazují, že ti, kteří se setkali s anomálním jevem, potřebují specifickou pomoc. Tato však nemůže zastupovat klasickou a nutnou lékařskou péči, pokud je jí třeba. Je to ale nalezení takových metod a cest pomoci, kterou si zážitek s anomálním jevem vyžaduje. K tomu je nutné nalézt takové odborníky, kteří mají k anomálním jevům určitý vztah, vhodné filozofické zázemí a zkušenosti z řešení předchozích případů.

Pomoc lidem, kteří zažili setkání s anomálním jevem, vyžaduje takt, získání důvěry, ale především zachování všech požadavků těchto osob na anonymitu a soukromí.

Kontakt s těmito lidmi, a celá dosavadní práce s nimi ukazuje, že je potřeba takovou činnost přenést na vyšší odbornou úroveň a zároveň ji provádět tak, aby včas, hodnotně a s odborným zázemím sloužila takto postiženým. Zakládáme proto projekt, který by měl takové otázky komplexně řešit.

Cílem projektu je :

  1. vytvořit fungující mechanismus ke zprostředkování pomoci postiženým, při napojení na síť odborníků schopných pomoci postiženým - od poradenských psychologů k psychiatrům.
  2. seznamovat veřejnost s možnými následky ze setkání s anomálními jevy, k překonání jejich ostychu a získání důvěry pro navázání kontaktu.
  3. pomáhat v seznamování veřejnosti, zvláště bezprostředního okolí takto postižených, s širšími filozofickými závěry, které vyplývají z existence anomálních jevů a jejich důsledky na lidskou psychiku a sociální vztahy

Formy činnosti :

  1. vytvoření sítě odborníků, specializujících se na dané problémy a potíže, zajištění jejich včasné reakce při zajištění pomoci
  2. oslovení osob, které již zkušenosti se zážitkem kolem anomálních jevů měly
  3. organizovat vzájemný kontakt mezi těmi, kdo zažili zkušenosti stejného nebo podobného druhu, k výměně poznatků a seznámení, k zobecnění těchto zkušeností

Metodika činnosti

  1. při oznámení potíží danou osobou nebo jeho příbuznými, blízkou osobou atd. získání maxima použitelných informací k odhalení podstaty potíží nebo daného jevu.
  2. rychlé a včasné zhodnocení stavu a stanovení dalšího postupu
  3. další fáze pomoci musí být diferencovaná podle stupně potíží nebo podstaty problému. Může být jednak ve formě pohovoru a nastínění možných filozofických důsledků, které vyplývají z existence anomálních jevů, předání informací k zajištění možné regulace přístupu k tomuto jevu. Osoba může být zkontaktována s osobou s podobnými nebo shodnými potížemi nebo zkušenostmi se stejným nebo podobným anomálním jevem v minulosti, se kterými se již vyrovnala. Dále i zajištění včasného kontaktu s odborníkem, specializujícím se na daný problém - poradenského psychologa, případně zajištění klasické lékařské pomoci.

Pomoc nelze odkládat, je jí nutné věnovat maximální pozornost. Musí se ovšem vést dvěma směry : jednak ve směru k osobě, která má nebo měla bezprostřední styk s anomálním jevem, a dále k blízkým nebo příbuzným dané osoby, k zajištění vhodného zázemí. Mnohdy stačí vytvoření chápajícího, tolerantního prostředí z blízkých osob, osob, které zajišťují bezprostřední okolí a každodenní styk s postiženou osobou.

Pište na adresu Klubu psychotroniky a UFO.