č.1/2000

Děkujeme všem členům za blahopřání k vánocům a k novému roku. Podle Vašich dopisů vcelku chápete situaci, jaká v organizaci je a trend jejího vývoje do budoucnosti byl podpořen.

Klub psychotroniky a UFO po zpracování Vašich dopisů jmenuje čestným členem KPU :

Bylo rozhodnuto, že každý člen KPU obdrží sborník základních dokumentů KPU - Stanovy, Organizační řád, Směry a koncepce činnosti i návody na badatelskou činnost. Připravuje se také stručný souhrn údajů k problematice psychotroniky a lidového léčitelství - druhy a použití, základní filozofická a etická východiska, nebude chybět právní otázky. Tyto materiály obdrží každý člen zdarma. Doufáme, že pomohou v dalším budování naší organizace a v informování každého člena. Pokud jste sborník základních dokumentů neobdrželi v této zásilce, něco k zaslání chybí - zřejmě Váš členský příspěvek na rok 2000.

Děkujeme všem, kdo včas členský příspěvek uhradili. Je třeba také říci, že řada z Vás uhradila členský příspěvek KPU i předplatné časopisu ZAZ dvakrát. Abychom neplýtvali Vašimi prostředky, každého na tuto skutečnost upozorníme a prostředky budou přesunuty na další rok. Příspěvek ani předplatné nebude požadováno.

Vám, kteří jste dosud čl. příspěvek neuhradili, zasíláme složenku adresně. Uhrazení příspěvku neodkládejte, jde o základní a v podstatě jediný zdroj příjmů. Urychlete také platbu předplatného časopisu ZAZ, jehož první číslo roku 2000 právě vychází.

Pokud jste ještě dosud neobdrželi členský průkaz KPU, nezaslali jste zřejmě fotografii, nebo jste neuvedli své rodné číslo. Upozorňujeme, že bez členského průkazu se nedozvíte své členské číslo, potřebné pro vstup do interní databáze KPU na internetu, kterou připravujeme v tomto roce ke spuštění.

Na KPU se obrátili japonští badatelé, které zaujal pád ledové koule 1. srpna 1998 u obce Hůrky (okr. Plzeň-sever) - viz ZAZ č. 4/1998 - Pád ledové koule na Plzeňsku. Vyžádali si veškeré materiály a údaje o počasí. Badatelé se snaží dokázat, že led pocházel z vesmíru. Na vyhodnocení všech údajů o pádu se i nadále pracuje a připravuje se souborný materiál k tomuto problému. Téměř vzápětí se objevily zprávy o pádech kusů ledu ve Španělsku.

 • S bolestí a zármutkem oznamujeme, že 18. ledna 2000 zemřel čestný člen Klubu psychotroniky a UFO, kronikář Sušice a okolí, pan Václav Chovít. Spolupracoval s naším klubem od léta roku 1994, kdy se u Kolince a okolních obcích, začaly objevovat první kruhy a obrazce v obilí. O rok později nedal nic na ostouzení našeho klubu od zrádců, zlodějů a přeběhlíků a zůstal trvalým spolupracovníkem KPU. S pečlivostí sobě vlastní dokumentoval po léta každý nález a případy anomálních jevů ve svém okolí. V této činnosti může být vzorem pro každého badatele. V této činnosti pokračoval i v době své nemoci. Poslední dopis obsahoval případ UFO, který sepsal již na JIP se svou ošetřující sestrou.

  Čest jeho památce !

 • Se zármutkem oznamujeme, že 22.10.1999 zemřel Karel Houška, jeden z prvních členů Klubu psychotroniky a UFO.

  Máte-li zájem o velké fotografie z loňského zatmění Slunce, pořízené plzeňskými astronomy v Rumunsku, pište na naši adresu.

  S radostí oznamujeme uvedení dalšího spolku - Mystery klubu Sedlčany (KPU Příbram) - na internetových stránkách KPU. Obsahuje několik případů UFO, které klub v uplynulých letech prošetřoval.

  Jak nám oznámila Jednota českých a slovenských badatelů v psychotronice, o které jsme Vás informovali v minulých IB, její zakladatelé od práce v této organizaci odstoupili. Kam bude směřovat tato společnost, v jejíž program a zaměření jsme skládali určité naděje, nevíme. Vydávání internetové verze jejího časopisu "Cesty psychotroniky" bude pokračovat.

  Založení Klubu čtenářů díla Květoslava Minaříka oznámilo KPU dosavadní sdružení Canopus, které dosud dílo tohoto autora vydávalo. Účelem této organizace zřejmě bude pomoc při prodeji knih K. Minaříka, čítající dosud přes 20 titulů. Spojení je : Občanské sdružení Canopus, Ke Krči 43/1062, 147 00 Praha 4, e-mail : klub@canopus.cz, nebo na Klub čtenářů díla KM, Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6. (O životě tohoto autora jsme psali v ZAZ č. 4, roč. 1998 : Benda, J.: Květoslav Minařík - mystik nebo psychotik ?)

  Náboženská společnost českých unitářů vydává duchovní časopis Logo. V jeho 9 čísle 1999 je článek "UFO jako nové náboženství ?", zaměřený na kritiku "kontaktérů", do které se však vešli všichni badatelé. Kromě tohoto článku je zde i "Reinkarnace slavných osobností mezi námi", Mystika knihy Tao Te-ting, vegetariánské recepty a historie myšlenky unitářství a univerzalismu, a další menší články. Lze si jej objednat na adrese NSČU, Karlova 8, 110 00, Praha 1.

  V audioarchivu jsou k dispozici 4 kazety s nahrávkami přednášek Pavla Voráčka z univerzity ze švédského Lundu, zaměřené na problematiku paralelních vesmírů, časových paradoxů a možného cestování v čase.

  Do archivu KPU došla kniha Jitky Lenkové : "Ztracená kolébka lidstva". Vzhledem k problémům vydavatele se celý náklad vázané, 120 str. knihy dostal do výprodeje levných knih za 39 Kč. Obsahem jsou archeoastronautické otázky minulosti Země - problémy s datováním v archeologii, podivné nálezy a technologie, vývoj lidstva a civilizace, megality i Atlantida.

  Společnost Člověk 2001, která se zaměřuje na otázky duchovního rozvoje člověka a s KPU úzce spolupracuje, vydala další publikaci "Třetí inteligence" tj. věnované vedle inteligence rozumové, emoční i duchovní inteligenci. Připomínáme, že již dříve byly vydány publikace "Staň se sám sebou" obsahující základní principy esoterické psychologie a lidského sebeobjevování, nalézání společných jmenovatelů duchovních nauk a spirituálních učení a nástin syntetického myšlení a cítění pro 3. tisíciletí, a dále publikace "Záhada zvaná člověk" - rozhovory o esoterice a tajných duchovních naukách bez tajností. Napsat si o ně můžete na Hvězdárnu Karlovy Vary, I.P. Pavlova 14, 360 01, Karlovy Vary.

  Ačkoliv jsme již v prosinci minulého roku napsali dr. Jiřímu Grygarovi dopis s návrhy na spolupráci se spolkem Sysifos, dosud jsme neobdrželi žádnou oficiální odpověď. Nepočítáme pochopitelně několik výsměšných vzkazů od několika přemoudřelých členů tohoto spolku.

  Na internetu je k dispozici ke stažení kniha Tajné dějiny jezuitů. Vzhledem k závažnosti obsahu nepředpokládáme, že dojde k jejímu vydání v klasické podobě. Pro ty, kteří nemají k internetu přístup, můžeme zaslat pouze elektronickou verzi na disketě.

  Dne 30. dubna od 20. 00 hod. do 1. května do 12. 00 hod. pořádá sdružení KELTOI oslavu svátku beltine na Císařském (Trojském) ostrově v Praze 7 (mezi Stromovkou a Trojou).

  Vydavatelství Včelka a odborná skupina pro astrologii připravuje k vydání 3 sborníky materiálů T. Bezděka : Letecká astrologie, Rukověť Mesiáše a Egyptská esoterní a inkarnační astrologie. Některé z materiálů vycházely v časopise Astro, v publikacích jsou doplněné a upravené verze. Máte-li o některé zájem, pište na adresu vyd. Včelka : Hruškova ul. 21, 320 21 Plzeň.

  Vychází další číslo časopisu ZAZ. Z obsahu : Planina Nazca, Možný mechanismus vzniku ledových koulí, Magie Santiniho staveb (Kladruby, Žďár n.S.), Výzkum geopatogenních zón v Olomouci, Jihočeský kosmonaut 19. století?, Také klatovské podzemí záhadné, Je astrologie věda ?, pokračování seriálů a materiálů z minulých čísel. Chcete-li jej dostávat včas, nezapomeňte uhradit předplatné - 150 Kč.

  Vydavatelství Včelka připravuje k vydání práci Ing. V. Bamgartla "Fenomény ingerence a prestace", věnující se zásadám při určování podstaty a datování nálezů, vzešlých ze senzibilního průzkumu. Obsahuje řadu grafů, nákresů a je určena pro opravdové zájemce a zvláště badatele v oblasti proutkaření a archeologie. Máte-li o ní zájem, pište na naši adresu.

  Čtenáře knihy J. Kristka "Dějiny po Roswellu" velmi udivují údaje a informace o tajných, vládních i nevládních spiknutích, zákulisních machinacích a možnostech vykládat různé jevy a události mnoha alternativními způsoby. Nemáme možnost ověření informací nebo spekulací uvedených v knize, ovšem je třeba mít na paměti, že cesty, kterými se ubírá světová politika, zájmy určitých skupin a vlivných sil dnešního světa mohou vytvářet daleko děsivější obraz světa, než který se nám ukazuje. Pokud jste uvedenou knihu četli, napište nám na ni svůj názor. Pokusíme se také spojit s autorem, aby některé své vývody blíže vysvětlil.

  Vnímaví členové KPU si povšimli zajímavé fotografie v Zemských novinách dne 27.1.2000 a poskytli ji internetovému zpravodaji www.ufo.cz, který fotografii uvedl pod titulem "Mimozemšťané v pozadí opoziční smlouvy." Snímek není námi retušován, je z originálního výtisku novin.