Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles, kornkreise)


Dozvíte-li se o výskytu kruhů a obrazců v obilí (přímo, ze styku s lidmi, nebo třeba i z místního tisku), uvědomte neprodleně členy Klubu psychotroniky a UFO. Uvědomění prosím neodkládejte, významně tím přispějete k včasnému zachycení potřebných informací. Sdělte nám :

·           místo - obec, u které se agrosymbol nachází
·          podrobný popis cesty, komunikace k obrazci, orientační body v okolí

·           datum, hodina objevení
·        datum, hodina průzkumu     

·           tvar obrazce
·        základní rozměry (průměry kruhů, vzdálenosti středů, celková délka, šířka, apod.)  

·           druh plodiny
·           jak jste se o výskytu dozvěděli

·           další poznatky: provedená měření, anomální jevy, Vaše názory, apod.

·           kontakty: na objevitele obrazce, svědky úkazů, místní občany, apod.


Následující údaje jsou nezbytné pro zanesení případu do databáze a další šetření - prosíme proto
o jejich pečlivé vyplnění. Bez údajů o kontaktu na Vás by nebylo možné daný případ prošetřit.
Vaše osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou, bez Vašeho souhlasu,
poskytnuty dalším třetím osobám.
Vaše jméno a příjmení
Adresa
(obec, ulice, číslo popisné, PSČ)
Telefon
E-mail
Váš věk
(datum narození není nezbytně nutné vyplnit)
Povolání (profese, odbornost, nejvyšší dosažené
vzdělání) (není nezbytně nutné vyplnit)

 

Na základě Vašich údajů rozhodneme, která naše skupina provede podrobný průzkum. Pochopitelně Vás tím nijak neomezujeme a uvítáme, pokud bude obrazec ve Vaší blízkosti, když provedete prvotní zajištění základních údajů a zadokumentování případu. Cestovné, popř. další výdaje (zhotovení fotografií, atd.) Vám oproti zaslaným dokladům uhradíme. Nespoléhejte se na zprávy, že obrazce už zkoumali "nějací odborníci". U kruhů se vyskytuje řada hochštaplerů a samozvaných expertů, kterým jde jen o to, jak by se za pomoci tohoto jevu zviditelnili, bez jakéhokoliv přínosu pro skutečnou badatelskou činnost. Nedejte se také ovlivnit zprávami, že jde o padělky - tuto skutečnost může prokázat pouze laboratorní průzkum rostlinné tkáně.

1.         Místo obrazce zakreslete do podrobné mapy (turistické 1 : 50.000, min. 1 : 100.000), nakreslete plánek okolí (vzdálenost a směr k okraji pole, k cestě, atd.)

2.         změřte všechny rozměry obrazce (s min. přesností na 0,5 m) - průměry kruhů ve směru sever - jih, východ - západ, vychýlení středů, délka a šířka obdélníků, vzdálenosti jednotlivých obrazců, kruhů, obdélníků atd. od sebe, atd. Při měření složitějších obrazců je nejlépe vycházet z jednoho bodu (např. středu centrálního kruhu) a vzdálenosti okrajů, středů dalších obrazců stupňovitě načítat. Nezapomeňte zaznamenat azimuty k orientačním bodům. Pozor ! Pokud se průzkum provádí brzy po vzniku, může se projevit magnetická anomálie - zkontrolujte, zda v obrazci buzola ukazuje stejně jako mimo něj.

3.         zhotovte fotografii - mimo obrazec (z výšky, ze vzdálenosti, u okrajů), uvnitř (okraje, střed, detaily), totéž i videokamerou, pokud ji vlastníte. Pozor : někdy může dojít k poškození videokamery - proto s ní do obrazce raději nevstupujte.

4.         ke zjištění pravosti obrazce je nutné zajistit vzorky rostlinné tkáně - jde o stěžejní bod průzkumu pro stanovení pravosti agrosymbolu! 

Z každého obrazce je třeba odebrat tři vzorky.  Každý vzorek je tvořen počtem deseti stébel.  Ty odeberte:

a. ze střední polehlé části

b. z okrajové části těsně při obvodu obrazce (v místech, kde je jistota, že obilí nebylo pošlapáno).

c. z okolního, nepolehlého porostu (z místa vzdáleného min. 50 m od polehlých částí).

Celkem je tedy nutné sebrat minimálně 30 stébel. Každé stéblo je třeba oddělit od kořene – odstřižením těsně nad zemí. Nadzemní část rozdělte dále rozstřižením na tři části - po 10 cm délky stonku, tj. na každé straně od kolénka po 5 cm, nesmí být poškozená (přelomená, atd.) Rozstříhaná stébla, tvořící každý vzorek je třeba vložit do samostatného papírového sáčku a označit. 

* Vzorek ze střední části piktogramu se označuje písmenem A. 

* Vzorek z obvodové části piktogramu se označuje písmenem B. 

* Vzorek kontrolní z okolního stojícího porostu se označuje písmenem C ( control ). 

Dále mimo to si všímejte a odeberte: zajímavě deformovaná stébla (ohnutí, zkroucení stébel). Prohlédněte kolénka polehnutých rostlin, odeberte viditelně popraskaná a ožehnutá (zvláště v dotyku a křížení jednotlivých obrazců, nebo u první řady nepolehnutých rostlin na okrajích. Tyto vzorky označte D, E, F … atd. Místa odběru všech vzorků zaznamenejte do plánku agrosymbolu. 

Totéž proveďte pro zkoušku klíčivosti - z každého místa, (včetně kontrolních) je nutné min. 50 zrn. Blíže viz: 


Metodika odběru vzorků obilí z piktogramů pro test poškození porostu mikrovlnným zářením


5.         Dále zjistěte podle Vašich možností : kdy a kým byl obrazec objeven, za jakých okolností, zda si někdo z okolí nevšiml něčeho zvláštního či jiného anomálních úkazu (včetně jména a adresy svědka)

6.         Uvítáme i další informace, které se Vám podaří získat - funkce a spolehlivost přístrojů v obrazci, různá měření (radiační úroveň), provádění zvukových nahrávek, příjem a vysílání radiového signálu, nálezy uhynulého hmyzu, nálezy cizích materiálů atd.

Potřebné vybavení : psací potřeby, tiskopis KPUFO, potřeby na měření vzdáleností - pásmo 30 m (pokud nemáte, alespoň dvoumetr), buzola, turistická mapa 1 : 50.000 - min. 1 : 100.000, fotoaparát, (videokamera), nálepky, mikroten. sáčky a nůžky na odběr vzorků.

Poznatky podrobně zaznamenejte a s fotografiemi bezodkladně zašlete na naši adresu. Poštovné Vám obratem uhradíme. Uvítáme, když ustavíte vlastní badatelskou skupinu, případně když přispějete k rozšíření tohoto postupu.

Z výsledků průzkumu předchozích let vznikl celkový přehled problematiky na stránkách KPUFO : "Agrosymboly - názory, objevy, hypotézy". Svou činností se můžete stát iniciátory dalšího pátrání.  


Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů (.pdf)


Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů - návod, tiskopis a hypotézy ( .pdf) ( .zip)