PSYCHOTRONIKA 


Pokoj smrák - opravdu extrémní patogenní zóna nebo něco jiného ?
Neočekávaný vzkaz - podivná vize události vzdáleného pohřbu
Bezhlavý vladyka - objevit starou lidskou kostru hned vedle svého domu není moc příjemné