Podzemí Milevska

Připomínky, názory

Chodby v klášteře

  Z kláštera Milevsko vedla podle legendy podzemní chodba do dvora v Jenišovicích.

Firma Speleo kolem roku 1993 zkoumala zdejší podzemní prostory. Jednalo se o odvodňovací a kanalizační příslušenství kláštera. Zkrácený text zprávy:

Štola u kašny .V současné době jediný vstup do této štoly je šachtou vzdálenou 2,5 m jižně od čtvercového podstavce bývalé kašny. Rozměr šachty činí 0,7 x 0,7 m, hloubka na sedimenty 2,90 m.Pod šachtou byla sondou zjištěna mocnost sedimentů 0,5 m. Západním směrem pokračuje štola od vstupní šachty o šířce 50 cm a výšce 80 - 90 cm s cihelnou valenou klenbou, stěnami z kamene a cihel, rovnaných na sucho. Ve vzdálenosti 10 m od šachty je zával. V jihovýchodním směru se štola rozšiřuje na 90 cm, stěny jsou z kamene a klenba je kamenná na vápennou maltu.  Na 9,60 m se štola lomí 45 stupňů doleva a krátkým úsekem 130 cm širokým a 100 cm vysokým ústí do menší sběrné prostory, která se už nachází pod podlahou sklepa budovy. Stěny jsou vyzděny z kamene a strop tvoří dvě cihelné valené klenby Prostora je 220 cm dlouhá a 160 cm široká a 130 cm vysoká. Ve stropě se nachází litinový poklop 50 x 50 cm, který však nejde otevřít. Štola dále pokračuje při vnitřní straně obvodového zdiva budovy v šířce 150 cm a výšce 60 cm. Ve vzdálenosti 14 m je pod příčnou nosnou zdí budovy klenební pás projevující se ve štole zvýšením klenby o 30 cm v délce 70 cm. Po dalších 2,5 m se štola lomí doprava o 90 stupňů a podchází napříč budovu. V místě lomení je štola již tak zanesená sedimenty, že zbývá k vrcholu klenby 30 cm volného prostoru, který se dále ještě snižuje. Dno v místě lomení tvoří silně zvodnělé sedimenty, podle našich propočtů o mocnosti až 1 m.

Při průzkumu sklepních prostor byl průchod štoly pod vnější obvodovou zdí u komunikace potvrzen. Po průzkumu okolního terénu lze konstatovat, že štola ústila do potoka tekoucího podél klášterních budov na druhé straně komunikace. V současné době je však potok zregulován a odkloněn až za blízkou dálnici a staré koryto i s vyústěním štoly je z větší části zasypáno novou navážkou, ze které vystupuje novodobá ale zasypaná kanalizační revizní šachta. Spojení šachty se štolou se nám nepodařilo prokázat.

Štola pod průjezdem .Vstup do této historické odvodňovací větve je možný pouze prořícenou podlahou záchoda vedle schodiště v budově na severní straně průjezdu do kláštera. Kobka má rozměry 270 cm délky, 220 cm šířky a ve vrchní části do ní vyúsťuje kameninové potrubí 200 mm. Z kobky směrem k průjezdu vede štola, která je vyzděna z kamene na sucho a pod průjezdem se lomí v úhlu 90 stupňů doleva při rozměrech 120 cm výšky a 100 cm šířky. V těchto místech je kamenná klenba proražená úzkým neprůlezným otvorem, na který je v průjezdu osazena kanálová vpusť. Stěny nejsou vyzděny a tvoří je kámen a hlína. Ve vzdálenosti 9 m od lomení směrem ven z areálu je zčásti prořícená klenba. Na povrchu je toto místo zřetelné vytvořenou prohlubní na venkovní hraně průjezdu. Vypadlý materiál vytvořil ve štole hráz 60 cm vysokou. Štola se dále v mírném oblouku láme o 60 stupňů doprava a je tvořena jen kamenným zdivem na sucho včetně klenby. Další přímý úsek je již takřka celý zaplněn sedimenty. Dříve štola vyúsťovala za cestu u obytného domu . Dnes  je v místech vyústění štoly navezená hromada hlíny, která zadržuje ve štole sedimenty a způsobuje, že se voda ze štoly tlačí na obytný domek pod silnicí.

  Podle : zpráva M.Zacha Kučera (http://www.jesen.cz), 2009

 


(c) Klub psychotroniky a UFO - Písek (2009)