Zpráva o průzkumu lokality ”Popravčí louka”,Prameny u Mariánských Lázní, okr. Cheb

Historie

Do KPU se dostala v průběhu roku 1994 zpráva o tom, že na Velký pátek roku 1993 bylo skupinou skautů pozorováno v lokalitě u Popravčí louky zjevení pohřebního vozu.

Cílem sledování této lokality bylo :

1) zachytit a zaznamenat zprávy o anomálních jevech, zadokumentovat jednotlivá pozorování

2) prozkoumat historii dané lokality a ověřit, zda se na tomto místě objevovaly anomální jevy podobného druhu i v minulosti

3) prozkoumat místo údajných anomálních jevů a pokusit se zachytit změny fyzikálních charakteristik. Zjistit další zvláštnosti lokality, které by mohly mít vliv na vznik anomálních jevů (geologické aj.) nebo které by mohly na jejich existenci v minulosti upozorňovat (archeologické, církevní, historické)

4) zachytit jiné anomální jevy v dané lokalitě

Naplnění cílů

1) Dokumentace zpráv

Popis původního pozorování vedoucího skautského oddílu, pana Zdeňka K.

"Poprvé to bylo ještě před rokem 1989. Byl Velký Pátek, a byl pátek a 13. (Podle zjištění mohlo jít o rok 1984 a rok 1990). Šli jsme 50 km noční pochod do Mariánských Lázní. Šlo nás asi 12 - 13. V zátočině cesty jsme odpočívali, a došli jsme tam přímo o půlnoci. Tu se náhle vyjasnilo, svítil Měsíc.

A náhle se z prostoru lesa za zátočinou, kam kdysi cesta pokračovala, ozvaly zvuky. Protože dělám myslivost, tak jsem se to snažil vysvětlit po svém. Nejdřív jsem myslel, že křičí králík, ale pak, když se to smálo, křičelo, brečelo, volalo, tak už to bylo něco jiného. Přitom se prolínalo více hlasů. Pes se choval divně - ocas mezi nohy, vlezl si pod velký smrk, dokola běhal, pak přiběhl a chtěl pohladit, a když jsem ho pohladil tak se trochu uklidnil, ale to bylo všechno.

Připadalo mi, že to trvalo 10 - 15 minut, ale pak se ukázalo, že je už 1. hodina. Pokračovali jsme tedy v cestě. Událost jsme zaznamenali do kroniky.

Poté jsme na místo chodili pravidelně na Velký Pátek a čekali, zda se jev bude opakovat. Až v roce 1993 se v zátočině cesty znovu ozvaly ony hlasy. Bylo jasno, svítil Měsíc.

Bylo nás asi 8. Jednomu klukovi se náhle udělalo zle, spíš bych řekl, že to byl strach, začal se třást. Poslal jsem s ním tedy Petra K. a Jana K., aby se vrátili, my zůstali na místě.

Když zašli za ohyb cesty mimo dohled, vraceli jsme se za nimi. Tu se náhle vrátili a o překot vyprávěli, že napříč cesty projel od okraje lesa k druhému okraji lesa vůz. Jel však asi 0,5 metru nad zemí, jakoby po staré cestě, která kdysi vedla od Mnichova na Kladskou.

Jev viděli jen oni dva, ne však ten, který se bál. Nechal jsem je pak odděleně jev nakreslit na papír. Oba nakreslili to samé. Nákresy jsou v kronice. Nakreslili katafalk, na kolečkách, pohřebák, dvoukolák. Oni tvrdili, že to tahal kůň, půl metru nad zemí, bez jezdce." (1)

Popis pozorování přímých svědků z roku 1993 :

Petr K., zvaný "Harmonika"

"Podle vyprávění vedoucího oddílu Zdeňka K., zvaného "Dandy", jsem věděl o prvním případu - zvuky pláče, křiku u popravčí louky, ale nevím, zda to vedoucí skutečně zažil, nebo chtěl ostatní jen postrašit.

V roce 1993 na Velký pátek jsme šli s oddílem na Popravčí louku, kam jsme došli asi v 23:50 hodin. Náhle jeden z nás, netuším už kdo, nepamatuji si ani přezdívku ("Splávek" nebo "Žbluňk") ani jméno, tak se mu udělalo špatně. Dandy řekl, že mu zřejmě místo nedělá dobře, tak ať ho odvedeme zpátky na cestu Prameny, že potom půjdeme zpátky.

Někde v místech u posedu jsme se zastavili, byla to cesta asi 10 minut, tedy byla asi půlnoc. Stáli jsme tam s tím Hláskem. Přišli jsme a zastavili jsme se. V tu chvíli jsme oba měli představu, že vidíme vůz. (viz nákres). Vůz vyjel z ničeho a zajel do ničeho. To jsem ještě nevěděl, že prý tudy vedla stará cesta na hřbitov.

Na to, jak to bylo blízko, tak to bylo malý. Bylo to tak blízko, že jsme si na to mohli sáhnout, ale viděli jsme to úplně vcelku.

Tak jsme se na sebe s Hláskem podívali a zeptal jsem se ho : "Viděls jsi ten vůz?" a on řekl: "Tak přesně to jsem se chtěl zeptat tebe."

Ten třetí nic neviděl. Došli jsme na cestu, kde, když nás došli ostatní, jsme to řekli Dandymu, a ten nám řekl, abychom to nikomu neříkali.

V tom roce jsem pak odešel ze Skauta. Předtím ani potom se nestalo v mém životě nic zvláštního, ani po zdravotní ani po psychické stránce." (2)

"Splávek" - vyslechnut na Velký Pátek v dubnu 2004 na místě události. 

Jan K., zvaný "Hlásek" - přímá výpověď dosud není k dispozici

2) Historie místa

Na místě se nachází tzv. Popravčí louka. Název prý sahá až do 16. století. Jde prý jen o špatně přeložený název z německého "Mordschlägerin Wiese", tedy „Louka vražednice“. K místu se prý váže pověst, kdy zde matka zabila své dítě.

Na konci 2. světové války tudy procházel pochod smrti, o čemž existují oficiální údaje. Šlo o pochod smrti žen z koncentračního tábora ve Svatavě. Uskutečnil se 22. dubna 1945, kdy asi 130 žen bylo hnáno skrz tehdejší Císařský les do obce Čistá, kde byly nuceny přenocovat venku a dvanáct z nich mrazivou noc nepřežilo. Na událost dnes upomíná pamětní deska s dvanácti kameny. Některé zprávy hovořily o tom, že na "popravčí louce" došlo k zastřelení žen, ale o tom nejsou žádné oficiální zprávy. Dodnes údajně z tehdejšího pochodu žijí ještě 2 ženy, Češka a Francouzska, které se údajně na místě scházejí. 

Na místě údajně byla šibenice, ale není možné zjistit, zda se v minulosti skutečně na daném místě popravčí místo nacházelo. Nejstarší místní osadníci se přistěhovali v roce 1947, původní sudetoněmecké obyvatelstvo bylo odsunuto. Z tohoto důvodu nejsou k dispozici kroniky ani staré zápisy. Původní obyvatelé se však pravidelně od roku 1990 v obci scházejí, a mezi nimi je i kronikářka, která údaje o historii obce, původního názvu (Sangerberg) shromažďuje. Její jméno není zatím známo, je pro ni připraven dopis s žádostí o poskytnutí těchto údajů. 

Popraviště z doby kolem 1570 - 1783 je doloženo u Horního Slavkova. Má kruhový půdorys a je tvořeno obvodovou zdí a třemi sloupy z lomového kamene, na nichž byla konstrukce šibenice. Nad vchod zdejší Němci roku 1936 umístili žulovou kopii městského znaku z roku 1598. Originál je v městském muzeu. Ze stejného důvodu není možné zjistit objevování anomálních jevů před rokem 1947. Obyvatelé nebyli na existenci anomálních jevů v letech 1947 - 1993 dotazováni. Jisté anomální jevy se tradují u kamenného kříže u silnice Prameny - Kladská.

3) Výsledky jednotlivých průzkumů

a) ve fyzikální rovině

I.) 13.- 14.4. 1995 - (5 členů KPU). Pobyt ve stanu přes noc na místě. Večer se náhle blíže neurčený strom začal ohýbat jako v prudkém větru, zatímco ostatní stromy jsou stále klidné. Při natáčení na kazetový magnetofon docházelo ke zpomalování a zrychlování chodu. (3)

II.) 2.11. 1995 - (3 členové KPU). Měření úrovně radiace dozimetrem D-Bella - během celé cesty do 23.00 hod. hodnoty normální tj. 0,10 - 0,14 mikro Sv/h, 23.55 hod. - 0,19 - 0,21 - 0,25 - 23.58 hod. - 0,26 - 0.00 hod. - 0,33 (v rychlém sledu zvukových impulsů), 0,15 hod. - 0,19 - 0,28 - 0,20 - 0,14 - 0.20 hod - 0,13, po zbytek cesty 0,10 - 0,14 (4)

III.) duben 1996 - (3 členové KPU). Vybité baterie ve videokameře zn. Sony. Baterie byly čerstvě nabité, pouze jednou použité. Po akci je nebylo možno znovu nabít. (5)

b) v subjektivní (prožitkové) oblasti

I.) 13.4.1994 kolem 23.30 se pozorovatelé necítí dobře, kolem půlnoci na 14.4.1995 jedna část výpravy slyšela směrem od silnice poměrně hlasitý hovor, druhá část výpravy pozoruje přecházet přes lesní cestu jakési postavy. V oněch místech není žádná cesta ani nejsou zjištěny jakékoli stopy. (3)

II.) 2.11.1995 Martin Š. má zvláštní pocit na určitém místě, kde dosud nikdy nebyl. Místo však odpovídá prostoru, kde bylo zjevení pozorováno. (4)

III.) 2.11.2003 Martin Š. má na místě astmatický záchvat. Poté vypověděl, že měl v té chvíli vizi vojáků v kyrysech.(viz odd. b)   

4) Místo a jeho zvláštnosti

Mapa lokality

a) geologické - v lokalitě se od středověku těžil cín, jsou zde geologické zlomy, které jsou zřejmě příčinou vyvěrání minerálních pramenů na povrch.

  • západně od obce se táhne ve směru severozápad - jihovýchod geologický zlom. Zasahuje i do míst, kde dochází k častým dopravním nehodám. Mapka Seismologického oddělení Geofyzikálního ústavu AV ČR ukazuje, že právě zde je epicentrum několika zemětřesení.

  • V blízkém penziónu sdělili, že v zimě roku 1994 přijeli do penziónu manželé z Itálie, manželka pocházející z Čech. Havarovali právě v místě, kde jsou boží muka. Když je oznamovatel obsluhoval, zaslechl, jak hovoří o zvláštním průběhu havárie, kdy jakoby auto bylo z rovné silnice vytlačováno do příkopu, přičemž pozorovali zvláštní světelné úkazy. (5)
  • Staré mapy okolí Sangerbergu (Prameny) ukazují, že hlavní cesty se od roku 1740 v podstatě nezměnily. 
  • Pozoruhodné ovšem je, že na místě vize průjezdu vozu a ve směru jeho jízdy skutečně procházela cesta, která dnes již neexistuje 

b) historické

  • asi 1,5 km od Popravčí louky se nachází tzv. "ringval" - kruhový val o průměru asi 35 m a výškou asi 1,9 - 2,1 m, se středovou vyvýšeninou o průměru asi 15 m. Dříve prý byla na plošině patrná jedna vrstva cihel. Na starých mapách (Josefské a Františkovské mapování - 1760) je místo označeno "Alte Capel" - "Stará kaple", se značkou - červené plné kolečko s křížkem. Přesto archeologové místo stále považují za pozůstatek strážního stanoviště, věže. (na mapě "Strážiště")

  • v průběhu třicetileté války (1618 - 1648) bylo u Sangerbergu ležení švédských vojáků krále Gustava   

c) církevní

  • na místě, kde docházelo k častým dopravním nehodám, jsou boží muka
  • u cesty z Nové Vsi do obce Prameny jsou ”Tři kříže” - památné místo světového významu, zřejmě z důvodů chráněných rostlin. Na vrcholu pahorku jsou tři podstavce s kamennými a dřevěným křížem, s nečitelnými německými nápisy. Vedle je mramorová deska s vyznačenými směry na významné výškové dominanty (Vrch Vladař, Klínovec, atd.), podle zpráv šlo o místo, kde došlo v minulosti údajně k nějakému uzdravení místních lidí, neví se kdy a další podrobnosti. Pod kříži z druhé strany byl údajně hřbitov.
  • kamenný kříž u silnice Prameny - Kladská. Na podstavci je letopočet 1879, vedle dalších německých nápisů. Podle ústních zpráv místních občanů se zde jakési anomální jevy kdysi objevovaly, chybí však podrobnější údaje.

5) Další anomální jevy

Penzión Nimrod, dříve lovecká chata, za 2. sv. války sanatorium pro raněné německé vojáky, o které se staraly jeptišky.

V penziónu se stává, že hosté, kteří zde nikdy předtím nebyli, ani neví nic o historii stavby, prožili různé anomální jevy. Např. - dívající se oči ze stěny, kývající ruka ze stěny apod. Oznamovatel sám viděl na konci roku 1996 ruku ze zdi, pach po síře, s pocitem někoho cizího v místnosti. Na podzim roku 1997 viděl, jak po pokoji létá bílé světélko o průměru 5 cm, kolem hifi věže, PC. Také syn oznamovatele prožíval různé jevy, spíše v subjektivní rovině. (5)

Závěr

Výpovědi očitých svědků naznačují, že se na místě kumulují jevy různého charakteru - jednak jevy zvukové, a dále pouze ojedinělý případ zjevení vozu, který měl pouze subjektivní odraz ve vědomí 2 svědků.

Dosud zachycené anomální jevy skupinami KPU nejsou průkazné, lze je vysvětlit běžnými závadami elektrických přístrojů, kromě měření radioaktivity, kdy souhrn náhod je udivující.

Vize pohřebního vozu, kterou prožili dva svědci, může ukazovat jednak na odraz určité události v minulosti, což by potvrzovalo pozoruhodné sledování vozu, který jakoby kopíruje cestu z minulosti (jede nad zemí, v místech, kde vedla kdysi cesta, údajně k hřbitovu, atd.). Daleko zřejmější však může být vize jako symbolické vyjádření něčeho z uplynulého, nebo i z nastávajícího života svědků. Jeden ze svědků takové závažné události, jež by něco takového mohlo symbolizovat, popírá. Je ovšem nutné vyslechnout i druhého svědka, i třetího, který byl přítomen, ale zjevení nevnímal.

Vnímání hlasů a zvuků z prostoru, kde prokazatelně k popravě došlo za 2. sv. války, lze vysvětlit v rámci okultního učení jako odraz dávné reality vlivem tehdy prožívaných emocí (strachu, hrůzy před popravou, nenávisti, z důvodu nespravedlivého odsouzení atd.). Tento otisk tehdejší situace pak může zachytit osoba (nebo skupina osob) ve zvláštním psychickém stavu, za určitých podmínek (časových, místních) a za splnění určitých osobnostních a psychologických předpokladů, mezi které patří zejména věk (puberta atd.)

Problém je, že chybí spolehlivé a hodnověrné údaje o starší historii místa, kde k události došlo. Bez důkladného studia archivních dokumentů, příp. kontaktů s původními obyvateli nelze tento problém řešit.

Kroky k dalšímu zkoumání

- nalezení a vyslechnutí dalších svědků události z roku 1993

- navázání kontaktů s původními obyvateli

- doplnění údajů o anomálních jevech a historii těchto míst.

Zdroje

(1) Přepis výpovědi vedoucího skautského oddílu. Archiv KPU. 1997, 2000

(2) Přepis výpovědi svědků. Archiv KPU, 2000

(3) -rč-: Zpráva z výpravy na Popravčí louku. ZAZ, č. 3, roč. 1995

(4) Jehlička, M.: Co je nového na Popravčí louce ? ZAZ, č. 2, roč. 1996

(5) Archiv KPU, 1996, 1997

Zpracovali

Marcela Horáková, Milan Kučera (KPU Cheb), Jaromír Novotný, Marek Jehlička, Martin Šašek, Marcela Sedláčková, František Veltrubský, Luboš Šafařík (KPU Plzeň), Jan Hán (KPU Sokolov)

Z časopisu ZAZ č. 4/2000