Klub psychotroniky a UFO * Megalit


XM - CZ.AA - Vyšehrad

1) Čertův (Zardanův) sloup, 2) Kámen u chrámu sv. Petra a Pavla 3) Menhir v rohu Karlachových sadů 4) Stéla u rotundy 5) Zkamenělé pasačky

Popis
1)  Rozměry: tři válcové fragmenty s nestejnou délkou cca 220, 160 a 150 cm (míry se v literatuře poněkud liší, což je způsobeno přesností měření a snad i momentálním stavem objektu) a nestejné šířce – obvod má činit 162, 156 a 151 cm. Podle Hrubešové a Hrubeše (2) je celková hmotnost objektu asi 2,5 t. Povrch válců mohl být původně broušený, Volf (3) zastává názor, že i leštěný – zde je však třeba vyjádřit určité pochyby nebo alespoň poukázat na absenci důkazů. Materiál : granitoid pocházející nejspíše z oblasti středočeského plutonu. Ačkoli stav neumožňuje podrobné studium horniny, je možné ji klasifikovat jako granodiorit nebo křemenný diorit sázavského nebo požárského typu. Nejbližší těžitelné výchozy se nalézají v oblasti Prosečnice a Kamenného Přívozu v Posázaví; dovozová vzdálenost na Vyšehrad (nebo do jeho blízkosti) musela tedy činit nejméně 25 km. Byla však pravděpodobně překonána dopravou na vorech po Sázavě a po Vltavě až pod Vyšehrad. Že nemusí jít o úlomky jediného sloupu, dokazoval by již zmíněný nestejný obvod jednotlivých částí. Především však i přes navětrání povrchu můžeme zjistit drobné i větší rozdíly ve struktuře a složení granitoidu i v lineaci minerálů, z čehož lze odvodit, že sloupy byly vytvořeny z různých bloků horniny. Neobstojí tedy pověsti o rozlomeném sloupu – ostatně, musel by mít původní výšku asi 5 m, což je málo pravděpodobné. Leccos o původu může naznačovat neuměle vyrytý (v současnosti restaurovaný) nápis na prostředním fragmentu – bohužel situovaný dovnitř celé sestavy, takže studium je obtížné. Znění nápisu uvádí i Volf, nepřečetl jej však přesně. Stojí zde: S M M(A)_RIE MW, přičemž dnes nelze zjistit, zda nápis ještě pokračuje (k jeho konci přiléhá opřený vrchol nejkratšího sloupu). Druhé písmeno M má zadní nožičku odchýlenou a do ní náznakově vepsáno A, podobně písmena M a W jsou prostřední nožičkou spojena. Mezi písmenem M s vepsaným A a písmenem R je spodní linka, snad rozdělovník. Zajímavé je zvětšené S a R, obojí posunuté poněkud dolů, v případě R dokonce výrazně pod úroveň ostatních písmen. Z toho lze vyvodit, že nápis obsahuje kryptogram. Velmi amatérské, nekamenické provedení naznačuje, že by mohlo jít o dodatečnou identifikaci – snad o jakousi popisku. Přečteme-li jej jako „S. M. Marie“, pak se může jednat o mírnou zkomoleninu označení „Sanctae matris Mariae“, tedy „Svaté matky Marie“. Iniciály MW pak mohou patřit donátorovi, ale ještě spíše nálezci či popisovateli. To však je samozřejmě jen jeden z možných způsobů interpretace. Kostely Panny Marie, k nimž se může vztahovat takové určení, byly v okolí Vyšehradu dva: zaniklý kostel Pokory Panny Marie v podhradí (v blízkosti Výtoně) a dodnes existující gotický kostel Zvěstování Panně Marii Na trávníčku. Právě sem tradice klade postavení obřího husitského praku, který měl Vyšehrad v roce 1420 ostřelovat. Podle Pocheho (1985) bylo přímo v kostele umístěno husitské dělo (velká puška). Pak by ovšem čistě z hlediska vojenské taktiky bylo málo pravděpodobné, že by prak stál v těsné blízkosti. (1)
2) Kámen je velmi nenápadný, jak použitým materiálem, tak i formou neodpovídá megalitickým památkám u nás. Rozměry 115 x 95 x 40 cm, šířka se tedy blíží výšce. Materiál : tmavá hlubinná vyvřelina, jejíž stav povrchu ani v tomto případě neumožňuje podrobnější studium (ovětrání a zanesení je ještě výraznější, než u Čertova sloupu) a již je možné jen velmi zhruba klasifikovat jako syenit nebo diorit. Nejbližší výskyt podobných hornin jsou v Posázaví, ve středním Povltaví nebo na Příbramsku. Dovozová vzdálenost by musela tedy činit asi 30 – 50 km; nabízí se ovšem opět doprava po řece. Za předpokladu zapuštění báze cca 30 cm pod terén a při průměrné objemové hmotnosti dioritu 2,90 g.cm-3 vychází celková hmotnost kamene cca 1,6 t; byla by tedy ještě o něco vyšší, než hmotnost nejdelší části Čertova sloupu. Náročné však jistě bylo osazení na vrchol vyšehradské skály. Na rozdíl od Čertova sloupu je tento kámen opracován velmi hrubě, v podstatě lomařsky. K vylomení ze skalního masívu byla zčásti využita přirozená puklina, která je zřetelně ohlazenější a tvoří zhruba severní hranu; ostatní plochy jsou odlomené uměle a nijak nezarovnané. Podle všeho vznikl objekt v době, která měla s kamenictvím již určité zkušenosti. (1)
3) Je snadno přehlédnutelný. Rozměry cca 100 x 40 x 35 cm, materiál : sedimentární hornina, hrubozrnný pískovec až drobnozrnný slepenec křídového stáří. Hornina je značně nehomogenní, dají se rozlišit výrazněji železité polohy proložené křemičitější vrstvou o mocnosti kolem 20 cm. Zvrstvení probíhá vůči vztyčenému kameni diagonálně; byl tedy vylomen po puklinách. V horní části můžeme najít dva oválné průřezy, nejspíše zbytky kaolinizovaných konkrecí nebo zkamenělin. Za předpokladu zapuštění 30 cm pod povrch by při průměrné objemové hmotnosti pískovce 2,20 g.cm-3 činila jeho celková hmotnost asi 400 kg. Byl opracován jen velmi hrubě. Uvedené skutečnosti svědčí – na rozdíl od všech ostatních objektů – o málo pečlivém výběru kamene. Zvláštní je i nízký stupeň navětrání a zanesení pórů pískovce, což může napovídat poměrně velmi pozdnímu vzniku. Každopádně se zde odráží doba, která zcela rutinně pracovala s pískovcem, aniž si v takovémto případě činila nárok na kvalitu provedení. Otázkou ovšem zůstává lokalizace horniny. Jistě ji můžeme zúžit na Pražskou kotlinu, asi však nepřichází v úvahu levý břeh Vltavy, kde jsou pískovce většinou méně kvalitní. Pravděpodobnější jsou severovýchodní okraje dnešní Prahy, nejspíš oblast Hloubětína a Proseku. Dovozová vzdálenost by tedy činila více než 15 km, a to výhradně s dopravou po zemi. Z podobných pískovců jsou zde vytvořeny i nárožní hrany barokních hradeb. (1)
4) Rozměry cca 110 x 35 x 25 cm. Celková hmotnost se odhaduje asi na 330 kg. Přitesaný velmi hrubě, s využitím přirozené vrstevnatosti a rozpadu horniny. Materiál: okatá ortorula, na povrchu silně navětralá až mírně kaolinizovaná, což může svědčit o velkém stáří objektu. Nejbližší výskyty takových hornin je možné hledat v kutnohorském krystaliniku, dovozová vzdálenost kolem 60 km od Prahy, přichází v úvahu doprava po řekách, ale zároveň zřejmě i delší úseky pozemní přepravy. (1)
5) Mělo jít o dva kameny podobné malým lidským postavám. Podle Košnara zde byly ještě nedávno (před rokem 1947) a zmizely až při parkových úpravách – tedy zřejmě až po druhé světové válce. Rozhodně se nejednalo o přirozené skalní výchozy – břidlice a křemence letenských vrstev, jimiž je vyšehradská skála tvořena, takové výčnělky nevytvářejí. Jak a kam kameny zmizely není známo. (1)
Umístění
1) Čertův sloup stojí na místě, kde kdysi byla stará brána na hřbitov - v místech hrobky Levého za presbyteří vojenská strážnice
2) Kámen je v těsné blízkosti hradební zdi. S kamenem počítalo při výtvarném řešení dlažby, což dokládá novodobá mozaiková dlažba, která k němu těsně přiléhá a je okolo něj zalomena do zvýrazněného obdélníku.
3) Nachází se v severozápadním rohu Karlachových sadů, asi 60 m severně od Čertova sloupu, na hraně příkře spadajícího svahu proti hřbitovní zdi. Je snadno přehlédnutelný, v létě navíc zastíněný křovisky. Pokud však jsou keře bez listí, je alespoň jeho vrchol vidět nad svahem již při vstupu do areálu Vyšehradu z Cihelné brány.  

4) Nachází se asi 25 m východně od rotundy sv. Martina, v parkovém prostoru pod svahem hradebního valu.

5) Nezachovaly se, měly se nacházet na svahu zhruba směrem k podolské porodnici.

Názory, hypotézy

1) Podle pověsti zde čert z příkazu svatého Petra měl pomáhat při přestavbě vyšehradského chrámu. Ďábel se vsadil s knězem, že donese sloup ze svatopetrského chrámu v Římě dříve, než kněz doslouží mši. Kněz sázku vyhrál jen proto, že svatý Petr třikrát srazil čerta u Benátek k zemi. Když přiletěl pozdě, ze vzteku mrštil sloupem na kostel. Sloup prorazil střechu a na podlaze kostela se roztříštil na 3 kusy. Až do roku 1785 visel v kostele za sklem v rámu list, který sem z Říma v roce 1665 zaslal jakýsi duchovní původem z Kladska. Psal v něm, že když vymítal ďábla z jakéhosi Švýcara, přiznal se prý onen ďábel, že sloup do Prahy přinesl a sdělil i své jméno - Zardan. K vyšehradskému sloupu bude prý přikován navěky neviditelnými řetězy.

Dosavadní nejvýznamnější názory:

- megalitický objekt typu menhiru. Nelze vyloučit, že by mohlo jít o christianizaci menhirů, pro které byl již primárně vybrán materiál velmi trvanlivý a zároveň velmi odlišný od podloží. Z menhirů se staly v Čecháchnapř. podstavce křížů. Podobně mohly být pohanské modly velmi pečlivě přetesány do válcového tvaru a vloženy do křesťanské svatyně jako sloupořadí. Pokud u nás umění práce s tvrdými horninami ovládal ještě málokdo, nebylo by ani divu, kdyby pouze za tímto účelem byli přizváni kameníci - specialisté z ciziny.

- časoměrný ukazatel starých Slovanů. Podle názoru Václava Emingera (8) stával na kopci Petřín kdysi tzv. "časoměrný sloup". Píše o něm v roce 750 v knize "Geograf Bavorský". Tehdejší pražský biskup Vojtěch Slavníkovec však poručil sloup vyvrátit a převézt jej do svého sídla na Vyšehradě. Při převozu se sloup rozlomil na tři kusy. Eminger tuto příhodu spojuje se třemi kusy "čertova kamene".  

- sloupy z někdejšího posvátného háje v podhradí, které původně nesly sošky pohanských bohů, svržené pak do Botiče (2). Košnář (4) hovoří o sloupu se sochou Svantovíta a klade tuto legendu – byť s pochybnostmi – do souvislosti s místním názvem Na slupi. Není vyloučeno, že v roce 1420 zde ještě zbytky sloupů mohly existovat jako překážející kameny. Proti této hypotéze se ovšem opět staví především použitá hornina.

- podle jedné pověsti pocházely kameny z doby obléhání Vyšehradu husity v roce 1420, kdy sem byly vrženy prakem, kterému se říkalo Čert. Podle jiných názorů velitel oněch husitů se jmenoval Čert. Mělo jít o zbytky sloupů ze zbořeného kostela v podhradí, vystřelené proti Vyšehradu z obřího samostřílu. S tímto názorem koresponduje poměrně nelogické zaoblení vrcholů, původně asi pouze odlomených (jak je dodnes patrno na nejmenším fragmentu). Opracování je zřetelně druhotné; kdosi tu nejen zahlazoval nerovný lom, ale s nemalým vynaložením energie zabrušoval pevnou vyvřelinu do aerodynamického tvaru (třebaže poněkud asymetricky – dle všeho jde však o nedokončenou práci). Jako kdyby se kameny opravdu měly stát obřími projektily, a to ovšem nikoli metanými z praku, nýbrž vystřelovanými v ose, jakoby z hlavně. Počítáme-li, že nejdelší fragment může mít délku cca 270 cm (při asi 50 cm zapuštění pod terén) o obvodu cca 160 cm, pak při objemové hmotnosti požárského granodioritu 2,68 g.cm-3 (7) vychází jeho celková hmotnost 1,48 t. Aniž bychom podceňovali úroveň středověké válečné techniky, přece zůstává otázkou, zda mohl jakkoli gigantický prak být schopen dopravit takový kámen po balistické křivce na vzdálenost nejméně 300 m s převýšením asi 70 m nad rovinou výstřelu. Takovými parametry sotva mohla disponovat i zmíněná velká puška, i když na tehdejší dobu šlo jistě o velmi výkonnou zbraň. (1)

Nikde ale není zmínka o existenci děla ráže kolem 500 - 560 cm v Čechách. Největší dělo - Car-puška v Kremlu má ráži 900 mm a nikdy se z něho nestřílelo. Existence takového děla by se těžko dala utajit. Natož aby stříleno nikoli koulemi, ale 2 m dlouhými válci. Navíc technicky není možné střílet z děla projektily o různé ráži.

- o projektily určené k obraně Vyšehradu. Trochu tomu nahrává zajímavý Volfův postřeh, že totiž sloupy jsou nyní sestaveny povojensku do jehlanu – tedy tak, jak se rovnaly pušky i velká munice. Víme, že tak byly uspořádány při posledním přemístění v roce 1888, když byly předtím dlouho volně položeny na okraji hřbitova. Pro domněnku, že by kameny byly náboji do konstruovaného (a nedokončeného) velkého děla, tak dobře utajeného, že o něm dnes nevíme, platí totéž, co v předchozím odstavci.

- středověké patníky nebo ukazatele cesty, pro což svědčí ohlazení vrcholů. Splňují určitou normu nebo konvenci požadovaného tvaru. Šlo by jen o trochu neadekvátní vynaložení značného úsilí. Každopádně však je zřejmé, že úprava nebyla dokončena.

- sloupy ze zbořeného románského kostela v prostoru Vyšehradu, pak několikrát přemisťované. Na rozdíl od předchozích domněnek existuje fakty podložený názor, že tento sloup patřil k podpěrným sloupům klenby původního románského kostela sv. Petra a Pavla. Roku 1503 se však sloup rozlomil a zřítil se na podlahu i s částí klenby. Zbytek, jakoby zázrakem vydržel a tak se s opravou nepospíchalo dalších 300 let. Sloup tedy spočíval na podlaze chrámu a nad ním byl otvor v klenbě. V 17. - 18. století patřil k hlavním relikviím chrámu, jakoby dokládající starou legendu. Až Josef II. nařídil vykázat sloup z chrámu a umístit jej mimo. Po vynesení sloupu 11. října 1787 dvanácti dělostřelci mimo kostel na tehdejší hřbitov a po zazdění otvoru začal kostel rychle chátrat a na konci 19. století byl již polozřícený. Proto bylo rozhodnuto jen zbořit a vystavět nový, který je na Vyšehradě dodnes. (9) Také Nechvátal (6), dosud nejpodrobnější monografista Vyšehradu, který Čertovu sloupu věnuje spíše okrajovou pozornost, se domnívá, že šlo o části stavby.

Proti případnému importu – v duchu pověsti, která hovoří o sloupu z římského kostela Panny Marie, čemuž by mohlo nasvědčovat i zvýrazněné R („Romae“) v nápisu – ovšem svědčí evidentně domácí materiál. Není vyloučeno, že málo používanou surovinou měla být zdůrazněna výjimečnost stavby. To by opět ukazovalo na autochtonní původ v prostoru Vyšehradu, tedy na místě zvláštního významu pro český stát.

S jistotou víme, že kameny zde byly před barokní přestavbou Vyšehradu, kdy nejspíš vznikla pověst o sázce kněze s čertem o přenesení sloupu, neboť je zachycená na jednoduché barokní fresce v chrámu sv. Petra a Pavla.

Ve středních Čechách však téměř nenajdeme středověké sloupy zhotovené z vyvřelin – snad s výjimkou desetibokých románských sloupků z hrubozrnné porfyrické žuly z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, uložených dnes v lapidáriu. Románské žulové sloupy jako hlavní, byť nadstandardní stavební prvek se zachovaly až v Chebu (tedy v oblasti německého kamenického vlivu), zatímco na většině ostatního území se pro náročnější kamenické práce používaly sedimentární horniny – opuka a pískovec. Tím je možné zároveň vyloučit i domnělý staroslovanský či dokonce keltský původ, protože tyto kultury ještě neznaly větší ušlechtilou kamenickou práci ani v sedimentech, natož v kompaktním granitoidu.

2) Nelze vyloučit že jde jen o spodní část přeražené stély. Překvapující (i přes odlišnost materiálu a tvaru) je jistá analogie s českými megality, jako je například menhir v Chabrech, některé menhiry na Slánsku apod. Spočívá především v podobném přístupu k materiálu, kdy tvůrci dobře znali jeho možnosti, záměrně vybírali horninu mimořádně trvanlivou i výrazně odlišnou od podloží a typologicky vycházeli z určitého standardu velmi jednoduše až primitivně (snad to dokonce bylo záměrem) přitesané stély. Bohužel, v tomto případě neznáme původní tvar kamene, který by tento předpoklad mohl potvrdit či vyvrátit. Nabízí se otázka, zda objekt může mít souvislost s Čertovým sloupem. Napovídal by tomu materiál, předpokládaný způsob dovozu i nynější umístění v blízkosti chrámu. Zda tyto kameny byly původně součástí téhož celku, přičemž pouze části Čertova sloupu byly druhotně opracované, lze se ovšem pouze domnívat. Nelze však vyloučit, že zde původní menhir zahroceného tvaru byl rovněž upravován v křesťanské éře – minimálně alespoň přeražen a tím získán podstavec pro kříž, sochu světce nebo oltářní stůl. (1)

3) I když objekt materiálem i typologií dobře zapadá do souboru menších českých pískovcových menhirů (srov. Horoměřice, Kersko, Orasice, Smečno atd.), mohlo by jít o novodobý mezník vyznačující hranu svahu, nebo pseudomenhir, snad na místě jiného odstraněného kamene. (1)

4) Nápadná a překvapivá je podobnost s tzv. libenickou stélou, umístěnou dnes na nádvoří Archeologického ústavu AV ČR v Letenské ulici na Malé Straně. Obdobný je materiál, způsob práce s ním a do jisté míry i tvar. Tato stéla byla odkryta ve zbytcích svatyně laténského stáří v Libenicích na Kolínsku a má se za objekt prokazatelně keltského původu (ačkoli o jejím významu dosud neutichla diskuse). Pozoruhodné ovšem je, že na Vyšehradě není keltské osídlení vůbec prokázáno. Připustíme-li však eventualitu keltského stáří vyšehradské stély, pak je několik možností vysvětlení: přemístění odjinud (možná až ve velmi pozdních dobách), vztyčení Kelty na jinak záměrně pustém a tabuizovaném místě, anebo i původní přítomnost menšího keltského sídliště, jehož pozůstatky byly přestavbami a úpravami Vyšehradu zcela zlikvidovány.

5) Košnář (3) je považoval za výčnělky skal a uvádí naivistickou pověst o jejich vzniku. Podobnost s malými postavami dává domněnku, že jde o objekty dnes umístěné u rotundy a na rohu Karlachových sadů.

 

Fotografie 

     
1 2 (foto 10) 3 (foto 10) 4 (foto 10)
 

Odkazy a literatura

1) Slouka, J.: Záhadné objekty pražského Vyšehradu. http://www.revuekamen.cz/vysehrad.htm

2) Hrubešová, E. – Hrubeš, J.: Pražské sochy a pomníky. Praha 2002

3) Volf, M.: 1998 – Čertův sloup. In: Kámen 4, č. 1, s. 77 -79.

4) Kozák, P.: Tajemná místa Prahy. MH, Beroun, 2001

5) Košnář J.: – Staropražské pověsti a legendy. Praha, 1947

6) Nechvátal, B.: Vyšehrad. Praha 1976

7) Rybařík, V.: Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice v Podkrkonoší, 1994

8) Eminger, V.: Základní kámen města Prahy. http://aaawebpages.cz/eminger_1.htm

9) Čertův kámen na Vyšehradě. KPUFO Praha, http://www.kpufo.cz/wa/waa/vyse.htm

10) Erdeová, J.: dopis do KPUFO, 10/2007