Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir MM - CZ.LN - Slavětín 

Původ 
Menhir s lidovým pojmenováním Baba dlouho unikal pozornosti odborníků, protože do něj byl (pravděpodobně v 17.století) dodatečně zasazen velký dvouramenný železný kříž. V této podobě byl objekt vyobrazen ještě na kresbě z roku 1932. Po druhé světové válce byl kříž z kamene násilně vylomen.  
Popis a postup zkoumání

Původně zde byla dvojice kamenů, první o výšce 1,9 metru a druhý 1,4 metru, z nichž první stojí poblíž jižní zdi hřbitova.

Za druhý se s rezervou považuje kámen ležící poblíž stojícího.

 První kámen byl druhotně osazen dvouramenným křížem - snad v 17. století - ten však byl nedávno opět odstraněn. Při násilném odlomení kříže byl kámen poškozen. 

Podle výzkumu z roku 1896 má prý stejnou nadzemní i podzemní část. 

Hornina : rezavě žlutohnědý, hrubozrnný pískovec s ojedinělými valouny křemene, místy uspořádanými do souvislých poloh mocných několik cm. Pískovce jsou druhohorního stáří (svrchní křída, perucko-korycanské souvrství, 90. mil. let)

Původ - údolí Debeřského potoka

Mapa
Menhir se nachází poblíž železniční zastávky Slavětín nad Ohří na rovině rozkládající se severozápadně od obce, asi jeden kilometr od kostela, na křižovatce polních cest poblíž malého rybníčku na přítoku Ohře, pod osamělým stromem. 
Názory
Poblíž místa stojícího kamene byly získány nálezy volutové, vypíchané a šňůrové keramiky, ale i různé keltské ozdoby. 
Foto
Kresba znázorňuje dvojitý železný kříž zaražený do menhiru pravděpodobně v 17. století na kresbě Bořivoje Lůžka z roku 1932. (foto D. Tramba, 2005)
Literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999