Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenný kruh - MCY - CZ.ST - Rovná  

Původ 

Na návrší Sedlina, severně od Rovné, severovýchodně od Strakonic stál kruh z 9 kamenů. Také tento kruh byl patrně zničen, jak prokázal na počátku minulého století archeologický výzkum zdejšího amatérského archeologa Bedřicha Dubského.

Popis a postup zkoumání

 Uvnitř kruhu u Rovné (na obr. B) našel Bedřich Dubský zlomky nádob a bronzového předmětu ze starší doby železné, tedy z období halštatské kultury - asi ze 6. stol. př.n.l. 

Na obr. jsou patrné velmi těsné překryvy stanovišť domnělých menhirů a kromlechů s četnými keltskými hradišti a sídlišti (označených písmeny a až f), která mohou v těchto souvislostech vést i k domněnkám o těsných vazbách na vznik těchto nálezů a jejich možný keltský původ. Významný znalec jihočeských keltských oppid, hradišť, sídlišť a pohřebišť B. Dubský nalezl v blízkosti některých výrazně umístěných strakonických kamenů keltskou keramiku, převážně mísy a misky, tedy nádoby svědčící o kultu, ale i střepy z předchozí knovízské kultury. Na vrchu Hradiště bylo v polovině prvního tisíciletí př. n.l. vybudováno hradiště patřící mezi významnější halštatsko-laténská hradiště v Čechách. Není tedy vyloučeno, že domnělé menhiry tu vztyčovali pro své účely Keltové. Také velký kámen na vrchu Baba u Chrášťovic může snad být keltským menhirem. Na pohřebišti v Hajské u Modlešovic, ve Vůstré a na Sedlině mohou být domnělé kromlechy s velkou pravděpodobností zbytky kamenných kruhových věnců okolo keltských mohyl z doby bronzové či starší doby železné. 
Mapa
 
Kamenný kruh z devíti kamenů na Sedlině u Rovné jak je nakreslil Woldřich roku 1874.
Literatura
Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990