Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir ? MMX - CZ.KO - Libenice 

Původ  

Kamenná stéla, která byla součástí archeologicky prokopaného objektu keltské svatyně ze 4. - 3. století před naším letopočtem se původně nacházela jv. od Libenic. Dnes se nachází na nádvoří budovy Archeologického ústavu v Letenské ulici v Praze.  

Popis   

Rozměry : výška 2,0 m, hmotnost 1,4 t  -* hornina : světlý, žlutavě až okrově zbarvený dvojslídný migmatit s turmalínem - až ortorula protezoického stáří, patřící do kutnohorského krystalinika (přes 600 mil. let.). Stéla vyčnívala nad okolní terén jen asi 30 cm.   

Na návsi byl v polovině devadesátých let 20. století vztyčen kámen nový, připomínající tuto významnou lokalitu.

 Mapa  

Asi 400 m severovýchodně od obce u křižovatky se silnicí na Kolín. 

Nákres

schématické znázornění půdorysu svatyně.  

Fotografie

Zkoumání

Archeologický průzkum : kultovní objekt byl vybudován zřejmě k astronomickým účelům. Podle názoru J. Waldhausera byla svatyně původně germánská a stéla do ní nepatřila, neboť kámen byl vyrýpnut bagrem při skrývce téměř těsně pod povrchem. Protože šlo o křižovatku cest Kolín - Čáslav - Kutná Hora, zřejmě šlo o ukazatel cest. 

Literatura 

1) Špůrek, M.: Tajemství českých menhirů. 8. Regenerace č. 8/1995 

2) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999