Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MMY - CZ.KL - Jemníky
Původ

Kámen se nacházel na temeni táhlého plochého návrší severně od obce, asi 100 metrů na sever od silnice do Netovic na místě tradičně označovaném U kamene. Kolem poloviny 20.století byl svržen do blízké opuštěné malé pískovny asi 200 metrů od původního místa, a tam byl později postupně zasypán skládkou domovního odpadu. Pak ležel po pravé straně silnice směr Netovice u trianglu. V roce 2003 byl kýmsi znovu vztyčen.

Popis

Rozměry : výška 1,0 m - hmotnost : 0,9 t - hornina : středozrnný křemenný slepenec se základní hmotou, tvořenou pískovcem a železitým tmelem. Barva je žlutohnědá až rezavě hnědá. Stáří sedimentu je druhohorní (svrchní křída, perucko-korycanské souvrství, okolo 90 mil. let). Hornina se vyskytuje v nejbližším okolí.  
Mapa
  Kámen se nacházel na temeni táhlého plochého návrší severně od obce, asi 100 metrů na sever od silnice do Netovic na místě tradičně označovaném U kamene.
Průzkumy a názory
V minulém století bylo v místě udávaného postavení kamene kopáno, nalezeny keramické střepy, zvířecí kosti a půlmetrová vrstva popela s kousky nedohořených uhlíků, která neobsahovala jinak žádné kulturní vrstvy - bohužel bez určení datování. Kámen byl zapuštěn do kulturních vrstev pravděpodobně dodatečně a byl tedy mladší. Datování bylo znemožněno zničením zmíněných archeologických nálezů. 
Fotografie
Na obrázku je kresba Jana Konůpka z roku 1934 s náznakem kamenného dvojčete.
Pověsti  
Místní pověst ve variantě rozšířené i v mnoha jiných oblastech vypráví, že zde strašil duch sedláka, který kámen (sloužil jako mezník) přemístil do sousedova pole. Jedné noci se potkal s jakýmsi opilcem, který mu na otázku "kam ho mám dát" odpověděl, ať ho vrátí tam, kde ho vzal. Duch poděkoval a navždy zmizel. Roku 1893 byla v okolí kamene nalezena v zemi vrstva popela a kulturní vrstva, dokládající dávnou lidskou činnost. 
Odkazy a literatura

 1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999