Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Králův stůl :  MDX - CZ.UH - Jankovice
Původ

První písemná zpráva o tomto kamenném objektu je obsažena v listině krále Přemysla Otakara I. z 27. listopadu 1228, která obsahuje potvrzení práv cisterciáckého kláštera na Velehradě a popis hranic jeho pozemkového majetku. Jako jeden z hraničních mezníků je uváděn "...ad occidentem lapis, qui dicitur Kralow stol..." (k západu kámen, který je nazýván Králův stůl).

Další známý písemný doklad o Králově stolu se objevuje až po téměř pěti stech letech roku 1694 a je obsažen ve zprávě o obchůzce hranic panství Napajedelského a Velehradského, kterou nařídili polní zeměměřiči pod vedením Fridricha Hollsteina. Kromě popisu tří kamenů se zde poprvé objevuje zmínka o podivných znacích na svrchní straně Králova stolu: "...nachází se rozličná zvláštní písmena, nápisy a značky, mezi nimi je i jméno JHS, ... také obrazec biskupské berle se podobající a jiné těžko poznatelné vtesy."

Objekt Králova stolu svým tajemstvím budí nejméně 150 let pozornost obyvatel okolních obcí i odborných historiků a archeologů.Snad jde o megalitický dolmen, používaný zpravidla k určování východu Slunce na obzoru.

Popis
Podle dosavadních výzkumů byl kámen v minulosti opracován lidskou rukou již v době prehistorické, nelze však s jistotou určit ani stáří ani účel, ke kterému sloužil. Jde o kámen tvořený hrubozrnným navětralým pískovcem, nahnědlé až světle šedé barvy. Jeho spodní část, tzv. noha, přechází z pískovce do jemného slepence a kámen svým celkovým petrografickým složením odpovídá pískovcům, které se běžně v Chřibech nacházejí. Je původní rostenou skálou a nebyl transportován z jiného místa. Svrchní i boční strany kamene jsou narušeny jak přirozenou erozí, tak lidskou rukou.  
Původně byl složen ze tří částí, z hlavní a dvou postranních. Postranní část, která se nacházela na východní straně, byla rozbita a použita jako štět při budování silnice v polovině minulého století. Hlavní část má v největších rozměrech ve směru sever - jih délku 220 cm, šířku východ - západ 183 cm a výšku 100 cm. Postranní fragment je nesrovnatelně menší a jeho rozměry jsou 115 x 65 cm. V půdorysném profilu je kámen opracován do tvaru hlavy posvátného zvířete (patrně býka), přičemž postranní část na západní straně připomíná jeho roh (ucho?). Bokorys se podobá kovadlině.  
Mapa
V jihovýchodní části Chřibů, ve vzdálenosti asi 4 km od Obce Modrá (okres Uherské Hradiště), na 17,40 stupni v. d. a 49 stupni s. š. v nadmořské výšce 355,7 m se nachází osamocený kámen zvaný Králův stůl. Kolem prochází silnice na Bunč a Zdounky, poblíž stojí hájenka Nové dvory. 
Průzkumy a názory
V roce 1903 provedl Josef Chodníček zaměření objektu (Chodníček 1903, 3, 4, nákres 1). Ze zprávy vyplývá, že kamenné lavičky kolem kamene tvořily vizír nikoliv slunovratový, ale pravděpodobně rovnodennostní, tedy západ - východ. Prokázat další astronomické směry na této lokalitě bude asi problematické. 

První známé názory na kamenný objekt byly ovlivněny legendami a bájemi, které se v lidovém podání tradovaly mezi místním obyvatelstvem. Podle nich měl kámen sloužit jako stůl při hodování velmožů, mělo na něm být prostíráno v době královských lovů za panovníků Přemysla Otakara I., Karla IV., případně Matyáše Korvína, nebo hostinách pořádaných při dalších příležitostech... Při archeologických výzkumech toto nebylo potvrzeno.

V idealizované představě se prezentovaly i názory, že u Králova stolu probíhaly volby slovanských kmenových králů (knížat). Zvolený král se pak ujal vlády tím, že usedl na posvátný kámen - prastól. Tento rituál byl rozšířen nejen u starých Skotů, Dánů a Germánů, ale i u některých slovanských kmenů.

Názory badatelů, že tento kámen tvořil vizír (průzor - zaměřovací prostředek na body v terénu, směry (azimuty), nebo jako první souřadnice pro zaměřování astronomického tělesa na obloze - např. západu či východu slunce) pro určování ročních cyklů v zemědělství, se nepotvrdily.

Naopak poslední archeologický průzkum uskutečněný poměrně rozsáhlým povrchovým odkryvem dospěl ke dvěma významným poznatkům. Kolem Králova stolu se nacházel kruh ze štípaného kamene (poval zídky nebo chodník ze sypaného kamene) a v obvodu tohoto kruhu se nacházely hrubě opracované kameny, které svou polohou zaujímaly směry čtyř světových stran.

Pokusy o odhalení tajemství Králova stolu se nezastavily ani v současnosti. Zkoumání původních znaků a značek, o kterých již víme ze 17. století, jsou předmětem dalšího bádání. Předpokládá se, že jde o runové písmo, které vytvořili Keltové, obývající naše území od 4. století před n. l. do přelomu letopočtů, a které později používali staří Germáni a obyvatelé severní Evropy. 

Fotografie
Foto (c) T. Petráň, 1998
Odkazy a literatura

Naučná stezka Modřansko. Modrá, 1998