Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MM - CZ.PB - Hodkov  
Původ

Popis
Kámen o výšce 1,8 m, hmotnost 2,7 t * hornina : středně zrnitý, porfyrický amfibol - biotitický tmavý granit s uzavřeninou jemnozrnné bazické horniny (mladší prvohory, kolem 300 mil. let.). Hornina se vyskytuje v okolí stély. 
Mapa
Kámen se nachází na kótě 670,8 m, označení také jako Balvanská hora, 1 km jv. od Hodkova do Nechvalic

Fotografie

 
Pověsti a průzkumy

Odkazy a literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999