Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MAX - CZ.ST - Bezdědovice - Blatenské kamenné řady ? (Bezdědovice)

Původ
Na kamenné řady upozornil členy KPU pan Karel Říha z Bezdědovic v roce 1993. První článek o nich přinesl časopis ZAZ (1), poté bylo místo několikrát navštíveno jak badateli KPU s archeologem PhDr. A. Benešem, CSc., tak ji jinými badateli, zejména Badatelským centrem Statenice.
Popis
Kamenné řady se nachází v lese Dubina, asi 0,5 km severně od obce, jihozápadně od kóty 528,8 m, ihned na pokraji lesa. V blízkosti je starý lom, zatopený vodou.

Řady jsou směrovány podle světových stran (sever-jih a východ-západ) s odchylkami 7,5 10, 15, 25 i 28 stupňů. Jejich rozestupy jsou 12, 16. 18, 22 a 33m. Nákresy a zmapování provádí objevitel p. Říha, podle jeho záznamů je v lese asi 60 takových řad.

V okolí je množství nakupenin balvanů, tvořících zvláštní hromádky.

Mapa 

Fotografie

Foto 1- 11 - (c) KPU 1995, 1996, 1998

Objevitel řad p. Říha u jedné řady

Jedna z blatenských řad

Hromádka z kamenů

Foto 12 - (c) Říha, K., 1997

Nález depotu keltských nástrojů

Okolí

V místě, kde se řady nacházejí byl objevitelem p. Říhou za pomoci detektoru kovů nalezen unikátní depot 80 keltských nástrojů (4) z pozdní doby laténské. V lese, podél Závišínského potoka se nacházejí pozůstatky po těžbě zlata. Sám depot byl nalezen asi 500 m od sídliště z doby laténské. (4) 

Řešení

První z vyslovené možnosti je, že kameny jsou pozůstatkem po těžební činnosti z lomu. Proti tomu hovoří fakt, že řady se nacházejí i nad lomem, tzn. že těžená surovina či její odpad by se vynášel nelogicky do vrchu.

Další možností je, že řady ohraničovaly políčka či záhony, v dobách, kdy na místě nebyl les. Podle historických záznamů se na tomto panství praktikovalo střídavé zalesňování. Proti tomu lze namítnout, že řady jsou postaveny po svahu s dosti strmým sklonem, což jakoukoli zemědělskou činnost vylučuje.

Podle názoru objevitele p. Říhy, může jít o složitou pomůcku pro odměřování vzdáleností, nebo o astronomický zaměřovač. Vychází přitom z poznatku, že systém 3 - 5 řad vždy směřuje na nějaký vrchol nějaké hory na obzoru. (5)

Původ, smysl a stáří kamenných řad zatím není vysvětlen.

Kol. aut. KPU

Odkazy, literatura a fotografie
  1. -vd- : Blatenské kamenné řady ? ZAZ č. roč. 1996, č. 3
  2. -red-: Promluví kameny ? Magazín 2000, č.
  3. Lenková, J.: Kameny si tajemství chrání. Zemské noviny. 16.10.1998
  4. Michálek, J.: Unikátní keltský nález z Bezdědovic. Blatná, roč. 8 (18), č. 13, 16.8.1997, s. 4
  5. Říha, K.: Zprávy pro museum v Blatné. (kopie)
  6. Lenková, J.: Kamenné řady u Blatné. Badatelské rozhledy. Srpen 1998